RGPD

Reglament General de Protecció de Dades

RGPD

Reglament General de Protecció de Dades
En compliment del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (d'ara endavant RGPD), Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (d'ara endavant APGCC) , posa de manifest la present Política respecte del tractament i protecció de dades personals.

Dades del Responsable del tractament

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya
NIF G60291408
Domicili social: C/ Montalegre Nº 7,  C.P. 08001 Barcelona
E-mail: comunicacio@gestiocultural.org

Àmbit d'aplicació. La present Política resultarà d'aplicació a:

A aquelles persones que visitin la pàgina web de gestiocultural.org| https://www.gestiocultural.com

A aquells que voluntàriament es comuniquin amb l'APGCC a través de correu electrònic, xat o que emplenin qualsevol dels formularis de recollida de dades publicades a la pàgina web de l'APGCC.

A aquells que sol·licitin informació sobre els productes i/o serveis comercialitzats per l'APGCC o que sol·licitin participar en alguna de les accions comercials de l'APGCC.

Als qui formalitzin una relació contractual amb l'APGCC mitjançant la compra d'un producte o contractació de qualsevol dels serveis oferts.

A qualsevol uns altres que, directa o indirectament, hagin donat el seu consentiment exprés perquè les seves dades siguin tractades per part de l'APGCC per a qualsevol de les finalitats recollides en la present Política. La contractació dels serveis comercialitzats per l'APGCC requereix l'acceptació expressa d'aquesta Política.

l'APGCC adverteix que, excepte l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari i/o client pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, per la qual cosa les dades que faciliti a l'APGCC han de ser dades personals, corresponents a la seva pròpia identitat, adequats, pertinents, actuals, exactes i veritables. 

En aquest sentit, l'usuari i/o client serà l'únic responsable enfront de qualsevol dany directe o indirecte que causi a tercers o a l'APGCC per l'ús de dades d'una altra persona o de les seves pròpies dades quan siguin falsos, erronis, no actuals, inadequats o no pertinents. Igualment, l'usuari i/o client que comuniqui les dades personals d'un tercer serà responsable d'haver recaptat l'autorització corresponent del propi interessat, així com de les seves conseqüències en cas contrari.

De la mateixa manera,  l'usuari i/o client que comuniqui dades personals a l'APGCC declara ser major d'edat, de conformitat amb el que es disposa en la legislació espanyola, abstenint-se en cas contrari de facilitar dades a l'APGCC. Qualsevol dada facilitada sobre un menor d'edat requerirà del consentiment o autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de les dades facilitades pels menors al seu càrrec.

Aquesta Política serà aplicable subsidiària respecte d'aquelles altres condicions que sobre protecció de dades personals s'estableixin amb caràcter especial i siguin comunicades, sense caràcter limitatiu, a través dels formularis de registre i contractes sent per tant aquesta Política complementària de les esmentades en allò no previst expressament en les mateixes.

Finalitats de la recollida i tractament de dades personals

L'APGCC, en la seva condició de responsable del tractament, informa als usuaris de l'existència de diversos tractaments i fitxers en els quals es recullen i emmagatzemen les dades personals comunicades a l'APGCC.

Les finalitats d'aquesta recollida i tractament de dades personals són les següents:

En relació a les “cookies” que l'APGCC utilitza en la navegació a través de les seves pàgines web (https://www.gestiocultural.org) s'emmagatzemen  en l'equip terminal de l'usuari (ordinador o dispositiu mòbil) i recopilen informació en visitar aquestes pàgines web, amb la finalitat de millorar la usabilidad de les mateixes, conèixer els hàbits o necessitats de navegació dels usuaris per poder adaptar-se a ells, així com obtenir informació amb finalitats estadístiques. 

En qualsevol cas, els usuaris poden configurar el seu navegador, de manera que es deshabiliti o bloquegi la recepció de totes o algunes de les cookies. El fet de no desitjar rebre aquestes cookies, no constitueix un impediment per poder accedir a la informació del lloc web de l'APGCC encara que l'ús d'alguns serveis podrà ser limitat. Si una vegada atorgat el consentiment per a la recepció de cookies, es desitgés retirar aquest, s'hauran d'eliminar aquelles emmagatzemades en l'equip de l'usuari, a través de les opcions dels diferents navegadors.

Tota la informació sobre les cookies utilitzades per l'APGCC es troba publicada en la seva Política de Cookies, disponible per a la seva consulta en https://www.gestiocultural.org

En el cas de l'enviament d'un correu electrònic a l'APGCC o d'una comunicació de dades personals a través de qualsevol un altre mitjà, com pot ser un formulari de contacte, la finalitat de la recollida i tractament d'aquestes dades per part de l'APGCC és l'atenció de les consultes i sol·licituds d'informació que es plantegin sobre els productes de l'APGCC.

En el cas de formularis de l'APGCC que els interessats emplenin per participar en alguna acció comercial de l'APGCC, la finalitat serà la de possibilitar aquesta participació, així com l'enviament de comunicacions comercials i publicitàries sobre els productes i/o serveis de l'APGCC, tret que l'interessat manifesti expressament la seva oposició al mateix moment de la recollida de les seves dades. No obstant això l'anterior, l'interessat podrà modificar la seva decisió a qualsevol moment, tantes vegades com ho desitgi, a través dels mitjans facilitats per l'APGCC per a tal fi. 

En la compra o contractació d'un servei i/o producte comercialitzat per l'APGCC es recolliran únicament aquelles dades personals que fossin necessàries per establir la relació contractual i possibilitar l'adquisició per part dels clients.

Termini de conservació de les dades personals

L'APGCC conservarà les dades personals durant el temps estrictament necessari per al compliment de les finalitats anteriorment detallades. 

Destinataris de les dades personals
Els destinataris de les dades personals recollits per l'APGCC seran els següents:

· Els propis empleats de l'APGCC en el compliment de les seves funcions.

· Els proveïdors de l'APGCC que intervinguin en la comercialització de productes  i/o serveis oferts per l'APGCC, en el cas que això fos necessari per a la prestació dels mateixos.

· Els proveïdors de l'APGCC que intervinguin en els processos d'Atenció al Client, comercialització i/o millora dels productes i serveis oferts per l'APGCC.

· Els òrgans judicials o administratius, així com les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, en el cas que l'APGCC fos requerit conforme a la legislació vigent per proporcionar informació relacionada amb els seus clients i els seus serveis.

Drets dels usuaris i exercici dels mateixos
Els usuaris podran exercitar a qualsevol moment els següents drets reconeguts pel RGPD:

Dret d'accés
Els usuaris tenen dret a obtenir de l'APGCC informació sobre si s'estan tractant dades personals que li concerneixin, a accedir als mateixos i a obtenir informació sobre el tractament realitzat.

Dret a obtenir una còpia de les seves dades personals
Els usuaris podran sol·licitar la còpia de les dades personals emmagatzemades en l'APGCC

Dret de rectificació
Els usuaris tenen dret al fet que l'APGCC rectifiqui les seves dades personals en el cas que anessin inexactes o incomplets.

Dret de supressió
Els usuaris tenen dret al fet que es procedeixi a la supressió de les dades quan aquests ja no resultin necessaris per a la finalitat per la qual van ser proporcionats o quan concorrin la resta de circumstàncies legalment previstes.

Dret de limitació del tractament
Els usuaris tenen dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les seves dades personals, de manera que no s'apliquin als mateixos les operacions de tractament que hagin de correspondre en cada cas, en aquells supòsits previstos en l'art. 18 del RGPD.

Dret a la portabilitat
Els usuaris tenen dret a rebre les dades personals que li incumbeixin en un format estructurat, sempre que aquestes dades incumbeixin exclusivament a l'usuari i hagin estat facilitats per aquest.

Els usuaris podran exercitar aquests drets de les següents formes:

Tant si són clients de l'APGCC com si no ho són, els usuaris podran exercir els seus drets amb l'enviament d'una comunicació per e-mail a l'adreça comunicacio@gestiocultural.org o bé mitjançant l'enviament d'una petició acompanyada del seu D.N.I o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat, dirigida a Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya,C/ Montalegre Nº 7,  C.P. 08001 Barcelona, especificant el dret que desitgen exercir.

En els casos de sol·licituds manifestament infundades o excessives pel seu caràcter repetitiu, l'APGCC es reserva el dret de cobrar un cànon pels costos administratius que es derivin o el dret de negar-se a actuar respecte de les mateixes, conforme a l'establert en l'art. 12.5 RGPD.

Autoritat de control

Els usuaris i/o clients podran dirigir-se a l'autoritat de control local que correspongui si considera que el tractament realitzat respecte de les seves dades personals no ha estat realitzat conforme a la legislació vigent.

L'autoritat de control de protecció de dades a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, les dades de les quals de contacte es troben disponibles a la seva pàgina web, en concret http://www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php.

Transferències internacionals de dades

En aquells productes i serveis de l'APGCC en els quals es requereixi la realització de transferències internacionals per possibilitar la prestació dels mateixos, aquesta circumstància serà recollida en les Condicions Específiques que siguin aplicable al producte o servei corresponent contractat pel client i acceptades expressament per aquest de forma prèvia a les mateixes.

Mesures de Seguretat
L'APGCC estarà sotmès a les mesures de seguretat necessàries per a:

· Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
· Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d'incident físic o tècnic.
· Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.


Responsabilitat

L'APGCC no es fa responsable de l'incompliment de les obligacions derivades del RGPD o de la normativa corresponent en matèria de protecció de dades per part de l'usuari i/o client en el que a la seva activitat li correspongui i que es trobi relacionat amb l'execució del contracte o relacions comercials que li uneixin a l'APGCC. 

Cada part haurà de fer front a la responsabilitat que es derivi del seu propi incompliment de les obligacions contractuals i de la pròpia normativa.