Convocatòries | Música

Data de publicació: 05-05-2021

Subvencions per a la promoció digital de projectes discogràfics en llengua catalana o occitana

Termini per sol·licitar l’ajut: del 4 de maig al 20 de maig
Data de publicació: 05-05-2021
L'objecte d'aquesta línia de subvencions és donar suport a la promoció digital de projectes discogràfics integrats per diversos enregistraments musicals en llengua catalana o occitana.

Les subvencions que preveuen aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.


A qui va dirigit

Poden optar a les subvencions les empreses discogràfiques privades que efectuen les activitats que descriu la base 1.
No poden optar a aquestes subvencions les entitats sense ànim de lucre ni les empreses discogràfiques participades, en el seu capital o en els seus òrgans de decisió, per societats de gestió de drets de propietat intel·lectual.

Per a més informació: Aquí

Tags: