Convocatòries | Arts escèniques

12-04-2021 fins al 04-05-2021

Subvencions Dansa i Circ (empreses)

Termini per sol·licitar l’ajut: del 12 d'abril al 4 de maig
12-04-2021 fins al 04-05-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 13-04-2021
1. Subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional (empreses)

1. Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:
a) Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen per nova creació les reposicions o revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat i que no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles.

d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

2. Les subvencions previstes en aquestes bases s’adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

A qui va dirigit

Poden optar a aquests ajuts les empreses ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de la dansa.
Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament regional.

No poden optar-hi les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o ens vinculats o dependents inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades.

per a més informació: Aquí

2. Subvencions a activitats de circ de sala i de carrer de caràcter professional (empreses)

Subvencions a activitats de circ de sala i de carrer de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:

a) Suport a l’organització d’activitats de formació per a professionals.
b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d’espectacles. Als efectes d’aquestes bases, també s’entenen com a nova creació les reposicions o revisions dels espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, 4 anys d’antiguitat i no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió. 
c) Suport a l’exhibició d’espectacles.
d) Suport a activitats de difusió a través de mostres, festivals i esdeveniments similars.

A qui va dirigit
Poden optar a aquests ajuts les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ o una part.
Així mateix, poden optar-hi les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), d’acord amb la Llei de l’Estat 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d’agrupacions i unions temporals d’empreses i de societats de desenvolupament.
No poden optar-hi les entitats sense finalitat de lucre ni els ajuntaments o ens vinculats o que en depenguin, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social íntegrament o majoritàriament de les entitats esmentades

Per a més informació: Aquí

Tags: