Convocatòries | Gestió cultural

13-04-2021 fins al 03-05-2021

Subvencions a l’organització de premis i concursos per al desenvolupament de públics de cultura

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 d'abril al 3 de maig del 2021
13-04-2021 fins al 03-05-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 13-04-2021
Aquestes bases tenen per objecte la concessió de subvencions per al suport a l'organització de premis i concursos que fomentin tot un sector dels àmbits de les arts escèniques, les arts visuals, l'audiovisual, la música i els videojocs, que contribueixin al desenvolupament de públics per a la cultura.
S'exclouen:

a) Els premis i concursos l'organització dels quals tingui un pressupost superior a 200.000 euros.

b) Els premis i concursos que se celebrin en el marc de festivals, mostres o cicles, que siguin organitzats per la mateixa persona organitzadora del festival, mostra o cicle.

A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per festival, mostra o cicle aquell esdeveniment que programa obres dels àmbits de l’apartat 1 d’aquesta base,  que s’exhibeixen o executen davant d’un públic, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament.

c) Els premis i concursos que s'efectuïn per encàrrec d'una entitat pública o entitat que en depengui o hi estigui adscrita.

d) Els premis i concursos que efectuïn els equipaments previstos en l'article 9 del Decret 40/2010, de 16 de març, pel qual s'aprova el Pla d'equipaments culturals de Catalunya 2010-2020 (DOGC núm. 5590, de 18.3.2010) i els equipaments escènics i musicals previstos en l'article 7.1.b, c i d del Decret 9/2017, de 31 de gener, del Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (DOGC núm. 7300, de 2.2.2017).

Les subvencions previstes en aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 13 d'abril al 3 de maig del 2021, tots dos inclosos.

Per a més informació: Aquí

A qui va dirigit

1- Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones següents:
a) Les empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense ànim de lucre, que duguin a terme la seva activitat en els àmbits que s'indiquen a la base 1.1.
b) Les agrupacions sense personalitat jurídica de les empreses o entitats esmentades a l'apartat a).

2- Quan es tracti d'agrupacions sense personalitat jurídica, s'hi han de fer constar expressament, tant enformalitzar la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cadamembre de l'agrupació, així com l'import de l'ajut que ha d'aplicar cada un dels membres, ja que també tenenla consideració de beneficiaris. L'agrupació no es pot dissoldre fins que no hagin transcorregut els terminis deprescripció que estableixen l'article 100.4 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovatpel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 65 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, generalde subvencions

3- No poden optar a aquestes subvencions:
a) Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic, els col·legis professionals i els consorcis.
b) Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.

Tags: