Convocatòries | Gestió cultural

15-03-2021 fins al 15-04-2021

Ajuts reintegrables del Departament de Cultura de la Generalitat per a projectes culturals

Tots els ajuts es poden demanar des del 15 de març
15-03-2021 fins al 15-04-2021
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 15-03-2021
1. Aportacions reintegrables a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics
Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.
L’objecte és la concessió d’ajuts a plans de distribució de llargmetratges cinematogràfics per part d’empreses distribuïdores catalanes en el territori espanyol.       

Queden exclosos d’aquestes bases els projectes que tinguin per objecte l’adquisició, construcció, rehabilitació o millora de béns inventariables.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 15 de març al 29 d'abril del 2021, tots dos inclosos


A qui va dirigit
 • Empresa distribuïdora independent que no és objecte d’influència dominant, directa o indirecta, ni per part d’empreses d’estats no membres de la Unió Europea ni associats a l’Espai Econòmic Europeu, ni d’empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per normes que es regeixen la presa de decisions.
 • També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).
No són destinatàries les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, les agrupacions d’interès econòmic, així com les administracions públiques i ens que en depenen.2. Aportacions reintegrables a la distribució i explotació d'espectacles
Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.

L’objecte és la concessió d’ajuts amb la tipologia següent:
 • Ajuts a projectes de distribució i explotació d’espectacles arreu de Catalunya, excepte Barcelona, dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu, tret dels concerts d’orquestres simfòniques.
 • Ajuts a projectes de distribució i explotació de gires de concerts d’orquestres simfòniques arreu de Catalunya. Als efectes d’aquestes bases, s’entén per concert d’orquestra simfònica l’executat per una orquestra d’un mínim de 12 músics.
 • Ajuts a projectes d'explotació d'espectacles dels àmbits del teatre, la dansa, el circ i la música en viu al municipi de Barcelona i fora de Catalunya
No són objecte d’aquests ajuts els projectes relatius a espectacles inclosos en els programes de festes majors municipals.

El període per presentar sol·licituds és del 15 de març al 15 d'abril del 2021, tots dos inclosos. El calendari de l'explotació del projecte s'ha de produir entre l'1 de gener del 2021 i el 30 de juny del 2022, tots dos inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit
 • A empreses privades, ja siguin persones físiques o jurídiques, de promoció d’espectacles de música en viu, de producció i distribució d’espectacles i les companyies professionals de teatre, de dansa o de circ, que compleixin els requisits de la base 3. Les empreses exhibidores de teatre, música, circ o dansa no poden sol·licitar ajut.
 • Pel que fa als ajuts per concerts d’orquestres simfòniques també poden presentar sol·licituds les entitats privades sense afany de lucre.
 • També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen unions  temporals d’empreses (UTE).

No són destinatàries de les aportacions reintegrables ni de les subvencions regulades en aquestes bases, les agrupacions d’interès econòmic, així com les administracions públiques i ens que en depenen.3. Aportacions reintegrables a projectes i plans editorials
Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural. L’objecte és la concessió d’ajuts a projectes i plans editorials íntegres o segmentats i adreçats a la producció tradicional o digital de productes editorials per a la seva comercialització.
Als efectes d’aquestes bases es considera producte editorial l’edició de llibres, de partitures i l’edició cartogràfica.

El període per presentar sol·licituds és del 15 de març al 15 d'abril del 2021, tots dos inclosos. El moment de llançament comercial, entès com la data en què el projecte o el pla editorial comenci la comercialització, s'ha de produir entre l'1 de gener del 2021 i el 28 de febrer del 2022, tots dos inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit
 • A empreses persones jurídiques que tinguin com a objecte social la producció editorial i les persones físiques que estiguin donades d’alta d’activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la producció editorial i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.
 • També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE).

No són destinataris de les aportacions reintegrables ni de les subvencions que regulen aquestes bases les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, ni tampoc les agrupacions d'interès econòmic, les administracions públiques ni els ens que en depenen.4. Aportacions reintegrables a projectes de l'àmbit dels videojocs
Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.
L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a projectes de l’àmbit dels videojocs que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l’activitat de l’empresa i que consisteixin en el desenvolupament, la producció, l'edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs.
Queden exclosos els projectes que tinguin per objecte l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de béns inventariables.

Les aportacions reintegrables que es concedeixen d’acord amb aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013

El període per presentar sol·licituds és del 15 de març al 29 d'abril del 2021, tots dos inclosos. El moment de llançament comercial, entès com la data en què el projecte comenci la seva comercialització, s'ha de produir entre l'1 de gener del 2021 i el 30 de desembre del 2022, tots dos inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit
 • Poden presentar sol·licituds les empreses privades que siguin persones físiques o persones jurídiques que tinguin com a objecte social el desenvolupament, la producció, l'edició, la distribució, la comercialització o la difusió de videojocs i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.
 • També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE).

No són destinatàries de les aportacions reintegrables ni de les subvencions regulades en aquestes bases les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, les agrupacions d’interès econòmic, així com les administracions públiques i ens que en depenen.5. Aportacions reintegrables a festivals i cicles musicals
Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural.  L’objecte d’aquestes bases és la concessió d’ajuts per a festivals o cicles musicals que es duguin a terme a Catalunya.  Queden exclosos d'aquestes bases els projectes que tinguin per objecte adquirir, construir, rehabilitar o millorar béns inventariables.

Els ajuts que preveuen aquestes bases s'adeqüen al Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

El període per presentar sol·licituds és del 15 de març al 15 d'abril del 2021, tots dos inclosos. El festival o cicle ha de tenir lloc entre l'1 de gener del 2021 i el 30 de juny del 2022, tots dos inclosos. Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat

A qui va dirigit
 • Poden presentar sol·licituds les empreses privades que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte social o activitat la realització de festivals o cicles musicals i que compleixin els requisits i condicions que estableix la base 3.
 • També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixin en unions temporals d’empreses (UTE), que compleixin els requisits establerts a les bases generals i en aquestes bases específiques.

No són destinataris de les aportacions reintegrables ni de les subvencions que regulen aquestes bases les  associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, ni tampoc les agrupacions d'interès econòmic, les administracions públiques i els ens que en depenen.

Tags: