Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 10-12-2020

Nou paquet d'ajuts per als treballadors autònoms afectats per la COVID-19

116.000 persones s’han inscrit al registre previ per demanar l’ajut, que ascendirà a 2.000€ per sol·licitud tramitada
Data de publicació: 10-12-2020
El Govern de la Generalitat destinarà 232 M€ a un nou paquet d’ajuts per a treballadors autònoms de Catalunya que hagin vist afectada la seva activitat per la segona onada de la COVID-19.

Un total de 116.000 treballadors autònoms s’han registrat per percebre l’ajut, que ascendirà a 2.000€ per cada expedient tramitat.

Un cop tancat el registre, el Govern ha convocat el Consell Català del Treball Autònom per traslladar-los el volum total de sol·licituds i valorar conjuntament la fórmula més àgil per atendre-les. Els pagaments es realitzaran al llarg d’aquest mes de desembre.

Perfil dels sol·licitants
  • El 37,81% de les sol·licituds han estat tramitades per dones i el 62,19 per homes.
  • Pel que fa a la distribució territorial, la major part de les sol·licituds es concentren a la província de Barcelona (68,69%), mentre que el 12,62% s’ubiquen a Girona, l’11,43% a Tarragona i el 7,24% a Lleida.
  • Per sectors, el 80,31% dels expedients es vinculen a les activitats de serveis, el 9,18% a la indústria, el 7,26% a la construcció i el 3,25% a l’agricultura.
  • El 59,31% dels sol·licitants han tingut ingressos inferiors als 5.000€ els tres primers trimestres de 2020, mentre que el 27,32% ha ingressat entre 5.000€ i 10.000€.  

Condicions d’accés
  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Estar en situació d'alta al RETA, o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l’1 d’octubre de 2020.
  • La base imposable de l’impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sollicitant ha de ser igual o inferior a 35.000 €, en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual, i d'igual quantia, amb relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.
  • El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 €. 
  • El nou ajut és compatible amb d’altres de la Generalitat, a excepció de la convocatòria del passat 9 de novembre, de la qual se’n van beneficiar 10.000 persones treballadores autònomes, i de la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020.

Tags: