Convocatòries | Arts escèniques

12-11-2020 fins al 30-11-2020

Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals dels sectors de l’audiovisual, les arts escèniques i la música durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Nova convocatòria Covid-19 del 12 al 30 de novembre
12-11-2020 fins al 30-11-2020
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 12-11-2020
Aquestes subvencions tenen per objecte donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals dels sectors de l’audiovisual, les arts escèniques i la música  durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics en els destinataris.

Les subvencions que preveuen aquestes bases s'acullen a la Decisió de la Comissió Europea SA 56851 — Marc temporal nacional per a ajuts estatals en forma de subvencions directes, bestretes reemborsables, avantatges fiscals, garanties sobre préstecs i bonificació del tipus d'interès de préstecs per donar suport a l'economia en el context actual del brot de la COVID, adoptada el 2 d'abril de 2020.

El període subvencionable és de l'1 al 30 de novembre del 2020. El període per presentar sol·licituds és del 12 al 30 de novembre del 2020, ambdós inclosos.

Aquest ajut és de tramitació telemàtica obligatòria: Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació. Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat
 
A qui va dirigit:
Poden optar a aquestes subvencions les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats econòmiques següents: 

En l'àmbit audiovisual:
  • Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió d'una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya. Als efectes d'aquestes bases, s'entén per sala d'exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d'acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l'abonament previ d'un preu o d'una contraprestació, sens perjudici que s'hi puguin programar altres continguts.
  • Empreses distribuïdores independents. Als efectes d'aquestes bases s'entén per distribuïdora audiovisual independent l'empresa distribuïdora que no és objecte d'influència dominant, directa o indirecta, ni per part d'empreses d'estats no membres de la Unió Europea ni associats a l'Espai Econòmic Europeu, ni d'empreses prestadores de serveis de comunicació audiovisual, per raons de propietat, de participació financera o per les normes que en regeixen la presa de decisions. S'entén que hi ha una influència dominant, directa o indirecta, d'una empresa quan aquesta compleix alguna de les condicions següents:
  1. Primera. Tenir més del cinquanta per cent del capital subscrit en l'empresa distribuïdora.
  2. Segona. Disposar de la majoria dels vots corresponents a les participacions emeses per l'empresa distribuïdora o que puguin designar més de la meitat dels òrgans d'administració o direcció.

En l'àmbit de les arts escèniques (dansa, circ i teatre):
  • Empreses distribuïdores d'espectacles d'arts escèniques.
  • Empreses i entitats que tinguin la titularitat i la gestió de sales de teatre o carpes estables de circ ubicades a Catalunya.

En l'àmbit de la música:
  • Empreses i entitats que es dediquen a la contractació artística dels concerts que formen part de les programacions realitzades de música en viu de caràcter professional.
  • Empreses que siguin propietàries o titulars de la gestió de sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya. S'entén per programació estable aquelles programacions que incloguin com a mínim 25 concerts de pagament, per any, en els darrers 3 anys, sense incloure el 2020.

Tags: