Actualitat | APGCC

Data de publicació: 27-10-2020

Termini obert per presentar candidatures de Junta Directiva

Del 27 d'octubre a l'1 de desembre
Data de publicació: 27-10-2020
Tal com es va comunicar a l'Assemblea del passat 27 de febrer, l'actual Junta Directiva finalitza el seu mandat a principis de desembre d'aquest any. El proper desembre està prevista una Assemblea extraordinària per a l'elecció de la propera Junta.

Fins el proper 1 de desembre està obert el termini per a presentar projectes de candidatura a Junta Directiva. 

Qualsevol persona associada pot presentar-se com a candidat/a a Junta Directiva sempre i quan ho faci amb un grup de persones sòcies. Les candidatures són grupals. Si us interessa participar activament en els òrgans de govern de l'associació, decidir les línies estratègiques, incidir en el posicionament de l'entitat i representar-la a nivell públic, presenteu candidatura!

A continuació us exposem les condicions estipulades als Estatuts de l'APGCC que han de reunir les candidatures:

Articles 15. Òrgans de govern. La Junta Directiva.
  • La Junta Directiva regeix, administra i representa l'Associació, formada per un mínim de 5 membres.
  • Les candidatures a la Junta Directiva es presentaran en grup, amb determinació dels noms i dels càrrecs dels seus integrants, 15 dies abans de les eleccions. Les candidatures han d'incloure un programa electoral que contingui les línies bàsiques del treball per a la nova legislatura. L'elecció de la Junta Directiva es farà en bloc sobre el grup.
  • L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació de l'Assemblea General.
  • Els membres de la Junta exerceixen els càrrecs per un període de 3 anys, sense prejudici que puguin ser reelegits sempre sobre la base d'un programa electoral que contingui les línies bàsiques del treball per a la nova legislatura.
  • L'exercici dels càrrecs serà gratuït.

Procés per enviar una candidatura
Les candidatures es poden enviar per correu electrònic a comunicacio@gestiocultural.org fins al dia 1 de desembre

Com es farà la difusió de les candidatures
Les candidatures rebudes s'enviaran per correu electrònic a tots els socis i sòcies i es faran públiques al web de l'APGCC i a la intranet a partir del 2 de desembre

Calendari de les eleccions
  • Termini per presentar les candidatures: del 27 d'octubre al 1 de desembre
  • Campanya electoral: del 2 de desembre al 16 de desembre
  • Votacions online: dijous, 17 de desembre (per confirmar)

Us animem a totes les persones associades a presentar candidatures i a participar d'aquest procés i us desitgem molta sort. Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres

Barcelona, 27 d'octubre de 2020

Tags: