Convocatòries | Gestió cultural

25-05-2020 fins al 30-10-2020

Ajuts de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural amb motiu de la COVID 19

Subvencions per a despeses a causa de l’estat d’alarma
25-05-2020 fins al 30-10-2020
Data de publicació: 25-05-2020
Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID 19
Són subvencions per contribuir econòmicament a finançar les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquests ajuts són incompatibles amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19; en canvi, són compatibles amb altres subvencions dels organismes esmentats per a la mateixa finalitat, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

A qui va dirigit. Poden optar a aquestes subvencions les associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre i les federacions d’entitats privades sense ànim de lucre.

Són subvencions per contribuir econòmicament a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el període d’estat d’alarma declarat mitjançant el Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Aquesta línia d'ajuts és incompatible amb altres subvencions extraordinàries, sigui quina sigui la finalitat, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural o l’Institut Català de les Empreses Culturals convocades amb motiu de la crisi provocada per l’estat d’alarma de la COVID-19.

A qui va dirigit
a) Persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats culturals remunerades.
b) Entitats sense ànim de lucre que organitzen activitats culturals de pagament. 

Termini de presentació de sol·licituds: del 25 de maig al 30 d'octubre de 2020.

Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a professionals de la cultura
Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica en què es troben moltes persones professionals del sector de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual arran de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb el Departament de Cultura, ha creat una prestació extraordinària per a subministraments bàsics, amb la finalitat de pal·liar aquesta situació.

Termini de presentació de sol·licituds: a patir del 15 de juny de 2020 fins a l'exhauriment de la dotació pressupostària.

A qui va dirigit
Als treballadors i treballadores per compte propi o per compte aliè que hagin patit una disminució dràstica i involuntària en els seus ingressos durant els períodes en què han tingut inactivitat i no han tingut ingressos.