Convocatòries | Arts visuals

Data de publicació: 21-05-2020

Subvencions a galeries d'art

Subvencions per a galeries d'art per donar suport a les activitats de difusió i promoció de la seva activitat de programació en espais d'exposició de Catalunya
Data de publicació: 21-05-2020
L’objecte d’aquesta línia de subvencions és donar suport a les activitats de difusió i promoció de la seva activitat de programació en espais d'exposició de Catalunya..

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L 352, de 24.12.2013).

Termini per sol·licitar l’ajut: del 22 de maig al 22 de juny de 2020, ambdós inclosos.
Aquests ajuts són de tramitació telemàtica obligatòria. Consulteu les condicions tècniques necessàries per fer els tràmits en línia a  Tràmits gencat.

A qui va dirigit
Aquest ajut s'adreça a empreses persones físiques o jurídiques constituïdes com a galeries d'art que tinguin com a activitat principal l'exposició oberta al públic d'obres d'art amb finalitat comercial, tinguin o no un espai propi d'exposició.