Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 03-04-2020

El CoNCA reclama una sèrie de mesures urgents per a la supervivència cultural i artística de Catalunya

El Consell Nacional de la Cultura i les Arts pren partit en la crisi del Covid-19
Data de publicació: 03-04-2020
Amb la perspectiva dels esdeveniments d’aquestes darreres setmanes i vistes les necessitats expressades pels sectors culturals i les accions impulsades fins ara, el CoNCA vol plantejar un seguit de mesures que consideren necessàries per fer front al context d’emergència actual i donar suport al sector, especialment als i les artistes i a les persones en règim d’autònoms, sense cap protecció associativa o empresarial.

Mesures en l'àmbit de l’Administració local
 • Articulació de mecanismes que permetin fer front al pagament de les activitats culturals compromeses i suspeses, per tal de no perjudicar els actors implicats.
 • Aprovació de plans d’ajuda locals per als sectors culturals en tots els àmbits, mitjançant l'avançament de convenis i l'obertura de convocatòries extraordinàries.
 • Ajornament i facilitats per al pagament de l'IBI dels locals on es porten a terme activitats culturals.
 • Abonament amb caràcter d’urgència de les actuacions o qualsevol prestacions que ja hagin estat realitzades.

Mesures en l'àmbit dels organismes supramunicipals
 • Activació de recursos d’emergència específics de l’àmbit de la cultura des de les diputacions i els consells comarcals.
 
Mesures en l'àmbit del Govern català
 • Pagament immediat de les subvencions concedides durant l’any 2020 i dels imports pendents de les subvencions del 2019.
 • Manteniment de totes les convocatòries d’ajuts previstes per a l’any 2020 tot i la situació d’excepcionalitat causada per la crisi sanitària.
 • Disseny de noves convocatòries d’ajuts durant l’any 2020 que tinguin com a finalitat l’impuls de l’activitat cultural un cop superada la situació de confinament.
 • Obertura de línies de suport finalistes per a despeses d’estructura de les organitzacions i empreses culturals.
 • Garantia d’una renda bàsica per a tots els creadors/es i els i les professionals de la cultura que degut a la crisi del Covid-19 hagin perdut les seves fonts d’ingressos.
 • Reestructuració del pressupost de la Generalitat de Catalunya per garantir el 2% dedicat a cultura.
 
Mesures en l'àmbit del Govern de l’Estat
 • Ajornament i facilitats de pagament de les liquidacions de l’Impost del Valor Afegit del 1r i 2n trimestre.
 • Ajornament i facilitats de pagament de les quotes de Seguretat Social de les persones acollides al Règim Especial de Treballadors Autònoms.
 • Impuls d’una prestació excepcional durant el període de confinament per a treballadors/es de la cultura i creadors/es que s’han quedat a l’atur, i que no compleixen els requisits complets per accedir-hi.

Pel que fa a les actuacions del CoNCA, en breu s'activarà  el Canal Emergència, un nou recurs que té per objectiu recollir les demandes dels sectors culturals i l’acompanyament personalitzat als i les agents culturals. També obriran un canal de reflexió sobre el futur de la cultura després d’aquesta crisi que comptarà amb la participació d’un ampli ventall de veus del nostre país.

Tags: CoNCA , Covid19