Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 25-03-2020

Mesures adreçades a persones autònomes perjudicades per les mesures contra el Coronavirus

Les administracions publiquen mesures concretes per professionals autònoms, un dels col·lectius més vulnerables davant la situació actual
Data de publicació: 25-03-2020
SOL·LICITUD DE PRESTACIONS
Davant d'aquesta crisi, les persones autònomes són un dels col·lectius més afectats per la situació, així com també un dels més nombrosos dins del sector cultural. Per aquest motiu les professionals autònomes que hagin vist afectada la seva activitat a causa de la crisi provocada pel Covid-19 poden sol·licitar una prestació extraodirània per cessament d'activitat, tal i com anunciava el Govern de l'Estat amb el conjunt de mesures econòmiques el passat 18 de març.

Poden sol·licitar la prestació:
  • Les treballadores per compte propi donades d’alta al Règim Especial dels Treballadors Autònoms (RETA).
  • Les treballadores de les cooperatives de treball associat que hagin optat per l’enquadrament com a treballadores per compte propi en el Règim Especial que correspongui.
Per a sol·licitar la prestació, a més, cal cumplir uns requisits:
  • Estar donada d’alta al RETA a la data de la declaració de l’estat d’alarma
  • Que l’activitat que es realitza s’hagi vist directament suspesa en virtut del previst al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma
  • En el supòsit que l’activitat no s’hagi vist directament suspesa, és necessari acreditar la reducció de la facturació en un 75 % com a mínim, en relació amb la facturació efectuada al semestre anterior.
  • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de Seguretat Social. No obstant, si a la data de la suspensió de l’activitat o de la reducció de la facturació, no es complís amb aquest requisit, es podran ingressar les quotes degudes en el termini improrrogable de trenta dies naturals a comptar des de la data de la suspensió de l’activitat.
La prestació es percebrà des del dia 14 de març fins a la finalització de l’estat d’alarma, i es percebrà el 70% de la base reguladora. Aquesta serà la mitjana de les bases per les quals s'hagi cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal del cessament. En els casos en què no es pugui acreditar el període mínim de cotització la prestació serà l’equivalent al 70% de la base mínima de cotització del RETA, que per l’any 2020 és de 944,40€/mes, per tant, la prestació extraordinària serà de 661,08 €. Així mateix, la persona autònoma queda exonerada d’abonar les cotitzacions.

No obstant això, es presenten una sèrie de incompatibilitats a l’hora de sol·licitar la prestació, com per exemple que no serà compatible amb la percepció de qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

Per a sol·licitar l'ajuda cal fer-ho a través de les mútues col·laboradores, que seran les encarregades de gestionar.ho. Per a tramitar la prestació, a més, no és necessari donar-se de baixa de l’activitat. De la mateixa manera, els i les administradores de les empreses tampoc hauran de cessar del seu càrrec.

El temps que es percebi l’esmentada prestació extraordinària s’entendrà com a cotitzat, per tant, no es gastaran dies per accedir a una futura prestació. Així mateix, per a tramitar la prestació extraordinària no és necessari cotitzar per la cobertura per cessament d’activitat. Els i les beneficiàries de la tarifa plana o la bonificació podran sol·licitar la prestació sense perdre l’esmentada bonificació, la qual es mantindrà un cop finalitzi l’estat d’alarma.

En cas que es concedeixin les prestacions, les assessories recomanen no retornar els rebuts, ja que asseguren que si es concedeixen les prestacions es retornarà la quota d’autònoms amb caràcter retroactiu.


ALTRES MESURES
A banda de la sol·licitud d'aquestes prestacions, el govern ha previst una sèrie de mesures per pal·liar els efectes del Covid-19. 

Ajornament dels deutes tributaris estatals
Es permet ajornar el pagament fins a un màxim de 30.000€ en concepte de deutes tributaris estatals que estiguin en període voluntari de pagament des del passat 13 de març fins al proper 20 de maig de 2020. La persona deutora ha de ser una persona o entitat amb un volum d’operacions no superior a 6.010.121,04 euros per l’any 2019, i el termini serà de sis mesos. Durant els tres primers mesos d’ajornament no meritaran interessos de demora.

Moratòria en els termimnis d'autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits a la comunitat autònoma de Catalunya. 
Moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits a la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern estatal el passat 14 de març.

Línia d'ajudes per a persones autònomes afectades econòmicament pel Coronavirus. 
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000€ per a les persones treballadores autònomes. Poden demanar l'ajuda persones físiques, inscrites en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA). No està adreçat a les persones autònomes sòcies de societats mercantils, cooperatives o societats laborals, treballadors autònoms col·laboradors, membres d'òrgans d'administració de societats, així com familiars de socis i religiosos. 

El Departament donarà aquesta ajuda pel procediment de concurrència competitiva fins a l'exhauriment de la partida pressupostària que s'hi destini. És a dir, les persones beneficiàries de l’ajut es seleccionaran sobre la base d’una comparació entre les sol·licituds presentades, tenint en compte els criteris valoratius que s’hagin fixat en les bases

Per a sol·licita-rho cal estar donats d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), tenir domicili fiscal a Catalunya, figurar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’AEAT en una de les activitats de les quals les autoritats sanitàries hagin decretat el tancament, acreditar una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en l’activitat econòmica. L'accés a l'ajut s'aconsegueix mitjançant l'acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l'alta al RETA. És important, a més, no disposar d’altre fonts alternatives d’ingressos.

L’ajut es podrà demanar a partir del dia 1 d’abril de 2020, i pot arribar a ser d'un màxim de 2000€, d'acord amb la documentació que acrediti les pèrdues econòmiques. Aquesta ajuda és incompatible amb qualsevol altra destinada a la mateixa finalitat.


Tags: Covid19