Actualitat | Gestió cultural

Data de publicació: 19-03-2020

Afectacions al termini dels requeriments i justificacions de subvencions de l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona s'acull al RC 463/2020 de declaració de l'estat d'alarma per allargar o congelar els terminis de justificació de subvencions.
Data de publicació: 19-03-2020
Arrel de la suspensió de terminis i interrupció de terminis en virtut de la Disposició addicional tercera del RD 463/2020 de declaració de l'estat d'alarma, us informem de com afecta al termini dels requeriments i justificacions per les convocatòries de subvencions.

Requeriments d'esmenes en curs (enviats abans de la declaració d'estat d'alarma): El termini que s'ha atorgat per esmenar ha quedat en suspens, per tant el termini es reanudarà quan quedi sense efecte l'esmentat Decret de declaració d'estat d'alarma, i s'allargarà els dies equivalents a la seva duració, i podreu presentar les esmenes requerides pels canals habituals.

Requeriments d'esmenes NOUS a realitzar durant la declaració de l'estat d'alarma: Si durant aquest temps rebeu algun requeriment d'esmena, el termini indicat per respondre a aquest requeriment començarà a comptar quan quedi sense efecte l'esmentat Decret de declaració d'estat d'alarma, i podreu presentar les esmenes requerides pels canals habituals.
 
Reformulacions a les sol.licituds de subvencions presentades a la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020, arrel de la impossibilitat de la realització de la totalitat dels projectes: Les persones sol·licitants de subvencions poden presentar reformulació dels seus projectes en qualsevol moment de la tramitació.
 
Justificacions pendents: Queda interromput el termini de presentació de la justificació per a totes aquelles subvencions en què aquest termini finalitzi amb data posterior a aquest 14 de març. El termini es reanudarà quan quedi sense efecte l'esmentat Decret de declaració d'estat d'alarma, i s'allargarà els dies equivalents a la seva duració.

La justificació es podrà presentar llavors pels canals habituals. Mentrestant, si es presenta alguna justificació per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, es considerarà presentada correctament.

Això inclou tant les subvencions de convocatòries com les subvencions extraordinàries (convenis i subvencions directes).