Convocatòries | Audiovisual

Data de publicació: 27-03-2024

Subvencions per a l'organització de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya

26 de març a l'11 d'abril de 2024
Data de publicació: 27-03-2024

Del 26 de març a l'11 d’abril de 2024 s’obre el període per presentar-se a la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'organització de festivals i mostres audiovisuals a Catalunya, per a la seva promoció i difusió i per a la subtitulació en català de la programació audiovisual dels mateixos.


S'estableixen dues modalitats:


1 - Subvencions per a la preparació i celebració a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.


Es distingeixen tres grups de festivals i mostres segons el seu pressupost:


a) Grup A: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 100.000,00 euros.


b) Grup B: festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 50.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros.


c) Grup C: festivals i mostres amb un pressupost total per sota dels 50.000,00 euros.


Als efectes d'aquestes subvencions, el pressupost total inclou tant les despeses dineràries com la valoració econòmica de les contribucions en espècie.


2 - Subvencions per a la subtitulació al català de la programació audiovisual dels festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya.


S'entén per festival o mostra audiovisual aquell esdeveniment que programa obres audiovisuals que es projecten davant un públic genèric, que té lloc durant un període específic de temps en una població o poblacions definides prèviament i que té un procediment de regulació del mateix festival o mostra i de la selecció de les obres audiovisuals.


El festival o la mostra pot ser presencial o híbrid. S'entén per festival híbrid aquell que combina projeccions i activitats presencials i en línia.


Un mateix festival o mostra audiovisual només pot optar a un grup de les modalitats.


Queden exclosos d'aquestes subvencions els esdeveniments següents:


a) Esdeveniments de caràcter musical o teatral que utilitzin el suport audiovisual.


b) Festivals o mostres relacionats amb la formació en l'àmbit audiovisual, i qualsevol altra iniciativa que pretengui el reconeixement públic d'algun aspecte de l'audiovisual i que estigui promoguda des de l'àmbit acadèmic.


c) Mostres de cinema que tinguin com a objecte específic l'entreteniment a l'aire lliure.


d) Mostres o festivals dedicats a les obres audiovisuals relatives a publicitat, esdeveniments retransmesos en directe, vídeos musicals, obres audiovisuals d'aficionats, tràilers i obres artístiques no narratives.


e) Festivals o mostres que, tot i exhibir obres audiovisuals, tinguin per objecte principal un objecte diferent del foment de la difusió i la promoció de les obres i la cultura cinematogràfica i audiovisual.


f) Festivals i mostres audiovisuals amb un pressupost total superior a 400.000,00 euros en la modalitat 1 Subvencions per a la preparació i celebració a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió o superior a 600.000,00 euros en la modalitat 2 Subvencions per a la subtitulació al català de la programació dels festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya.


A qui va dirigit? 


Poden optar a les subvencions les empreses i les entitats públiques o privades sense ànim de lucre que duguin a terme les activitats que estableix la base 1 i que compleixin els requisits que estableix la base 3.


Terminis


El període per presentar sol·licituds és del 26 de març a l'11 d'abril de 2024, tots dos inclosos.


Requisits


Per poder optar a les subvencions s'han de complir, a banda del que estableix la base general 3, els requisits i les condicions següents:


- Requisits comuns a ambdues modalitats:  


a) El festival o la mostra ha de desenvolupar les seves tasques de preparació i celebració a Catalunya en el període comprès entre l'11 de desembre de l'any anterior al de concessió de la subvenció i el 10 de desembre de l'any de concessió de la subvenció.


b) El festival o la mostra audiovisual ha de tenir una trajectòria consolidada d'un mínim de dues edicions consecutives, sense incloure-hi l'edició o les edicions de l'any de concessió de la subvenció. En cas que es tracti d'un nou festival o mostra audiovisual, s'exigeix que el director o la directora ho hagi estat d'un altre festival o  mostra audiovisual durant un mínim de dues edicions consecutives.


c) Els festivals i les mostres audiovisuals han d'assegurar un estàndard de qualitat (DCP, Blu-ray o equivalent) en totes les projeccions de les obres audiovisuals en el cas de les projeccions cinematogràfiques i adequat als requeriments necessaris de la plataforma en el cas de projecció en línia. En el cas que es faci alguna projecció amb qualitat inferior ha d'estar degudament justificat per la impossibilitat d'obtenir la còpia amb una qualitat superior.


d) Mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.


- Requisits específics per a la modalitat Subvencions per a la preparació i celebració a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió:


Per al grup A Festivals i mostres amb un pressupost total igual o superior a 100.000,00 euros:


a) El festival o la mostra audiovisual ha de tenir en la seva programació, com a mínim, una secció oficial, entesa com la de categoria més alta del festival o la mostra audiovisual en què es concentra la programació que en defineix la línia editorial, i dues seccions o activitats paral·leles que complementin la línia editorial del festival o la mostra audiovisual.


b) El festival o la mostra audiovisual ha de programar un mínim de 20 llargmetratges cinematogràfics en les projeccions presencials o, en el cas que l'objecte de l'activitat sigui exclusivament la programació de curtmetratges cinematogràfics, s'han de programar un mínim de 120 curtmetratges cinematogràfics en les projeccions presencials.  En el cas de festivals o mostres que combinin la projecció de llargmetratges i curtmetratges, la projecció d'un grup de curtmetratges en una mateixa sessió d'una durada conjunta, com a mínim, de 60 minuts s'equipara a un llargmetratge, i el mínim de llargmetratges i grups de curtmetratges que s'han de projectar és de 20 en les projeccions presencials  No computa la projecció reiterativa d'un mateix curtmetratge, encara que es presenti en grups o sessions diferents.


En el cas de festivals o mostres de programes de televisió, s'han de programar un mínim de 25 obres entre sèries, llargmetratges o altres formats televisius en el cas dels festivals o mostres presencials.


Per al grup B Festivals i mostres audiovisuals amb un pressupost total igual o superior a 50.000,00 euros i inferior a 100.000,00 euros:


- El festival o la mostra audiovisual ha de programar un mínim de 12 llargmetratges cinematogràfics en les projeccions presencials o, en el cas que l'objecte de l'activitat sigui exclusivament la programació de curtmetratges cinematogràfics, s'han de programar un mínim de 60 curtmetratges cinematogràfics en les projeccions presencials. 


En el cas de festivals o mostres que combinin la projecció de llargmetratges i curtmetratges, la projecció d'un grup de curtmetratges en una mateixa sessió d'una durada conjunta, com a mínim, de 60 minuts s'equipara a un llargmetratge, i el mínim de llargmetratges i grups de curtmetratges que s'han de projectar és de 12. No computa la projecció reiterativa d'un mateix curtmetratge, encara que es presenti en grups o sessions diferents.


En el cas de festivals o mostres de programes de televisió, s'han de programar un mínim de 15 obres entre sèries, llargmetratges o altres formats televisius en les projeccions presencials.


Per al grup C Festivals i mostres audiovisuals amb un pressupost total inferior a 50.000,00 euros:


- El festival o la mostra ha de programar un mínim de 8 llargmetratges cinematogràfics, tant si el festival o mostra es fa de manera presencial com si es fa en línia o, en el cas que l'objecte de l'activitat sigui exclusivament la programació de curtmetratges cinematogràfics, s'han de programar un mínim de 40 curtmetratges cinematogràfics en les projeccions presencials. 


En el cas de festivals o mostres que combinin la projecció de llargmetratges i curtmetratges, la projecció d'un grup de curtmetratges en una mateixa sessió d'una durada conjunta, com a mínim, de 60 minuts s'equipara a un llargmetratge, i el mínim de llargmetratges i grups de curtmetratges que s'han de projectar és de 8. No computa la projecció reiterativa d'un mateix curtmetratge, encara que es presenti en grups o sessions diferents.


En el cas de festivals o mostres de programes de televisió, s'han de programar un mínim de 10 obres entre sèries, llargmetratges o altres tipus de format televisiu en les projeccions presencials. 


Requisits específics per a la modalitat Subvencions per a la subtitulació al català de la programació dels festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya:


- Les projeccions de la inauguració i de la cloenda s'han de subtitular en català, llevat que es tracti d'una obra en versió original en una llengua oficial a Catalunya.


- La difusió del festival o de la mostra ha de ser almenys en català (programa, web, catàlegs, xarxes socials, etc.).


Despeses subvencionables


Subvencions per a la preparació i celebració a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió:


 - El 50% dels costos corresponents a les despeses de desplaçament i manutenció del personal de l'empresa o entitat sol·licitant que participi directament en el desenvolupament del festival o la mostra.


- Els costos de contractació de serveis externs necessaris per desenvolupar el festival o la mostra.


- Les despeses de lloguer de sales de projecció i el cost dels drets d'exhibició de les obres audiovisuals.


- El cost del lloguer de l'equipament de projecció, si n'hi ha, com també de l'equipament d'oficina complementari.


Les despeses corresponents a les estructures necessàries per a l'allotjament físic o virtual del festival o la mostra i el transport amb l'assegurança corresponent. L'allotjament virtual fa referència al hosting o altra despesa vinculada al fet de poder emetre els films des d'una plataforma.


- Les despeses de promoció i publicitat.


- Les despeses corresponents al desplaçament, l'allotjament i la manutenció dels convidats al festival o la mostra.


-  El lloguer de vehicles durant el període de desenvolupament del festival o la mostra, així com les assegurances corresponents.


- Les despeses relatives als actes d'inauguració i cloenda del festival o la mostra.


- Les despeses relatives a l'organització de reunions, debats i taules rodones relatius al festival o la mostra i que tinguin lloc durant la seva celebració.


- Les despeses derivades de l'atorgament de premis, si n'hi ha, relatius al festival o la mostra, incloses les dotacions econòmiques que formin part de la despesa del festival.


- Les despeses corresponents al desplaçament, l'allotjament i la manutenció dels responsables acreditats de l'empresa o entitat sol·licitant per accions destinades a la prospecció d'altres festivals o mercats audiovisuals internacionals, als efectes d'organitzar el festival o la mostra objecte de la subvenció.

- Les despeses corresponents a les quotes satisfetes a associacions i federacions del sector relatives al festival o la mostra.


- Les despeses derivades de la contractació d'una assegurança de responsabilitat civil d'organitzador d'esdeveniments temporals durant els dies en què se celebri el festival o la mostra. La contractació d'aquesta pòlissa ha de garantir el pagament de les indemnitzacions per danys personals, materials i econòmics causats a tercers durant l'organització de l'esdeveniment, sempre que l'assegurat resulti ser civilment responsable.


- Les despeses indirectes o generals a l'activitat objecte de l'ajut segons el que regula la base general 5.4 i corresponents als dos mesos anteriors i fins als dos mesos posteriors al període en què efectivament se celebri el festival o la mostra.


S'entenen per despeses indirectes o generals les despeses comunes als diferents serveis o activitats que fa la persona beneficiària, com ara despeses de personal no vinculat directament al projecte, despeses de lloguer, material d'oficina, aigua, llum, calefacció, neteja, manteniment i altres despeses de característiques similars.

- Les contribucions en espècie d'acord amb el que preveu la base general 5.2.


- Les despeses derivades de la contractació de proveïdors de serveis de missatgeria i transport certificats com a ecològics.


- Les despeses derivades de la contractació d'impremtes que utilitzin paper amb distintiu FSC o PEFC o ECOLABEL per a les publicacions destinades a la promoció i difusió del festival.


- Les despeses derivades de la instal·lació de contenidors i punts nets que afavoreixin el reciclatge i la reutilització.


- Les despeses derivades de la contractació de proveïdors de càtering que ofereixin productes locals i de proximitat i, si és el cas, vaixelles de material compostable.


Subvencions per a la subtitulació al català de la programació dels festivals i mostres audiovisuals que se celebren a Catalunya: la traducció, la correcció, la inserció, la sincronització i les subtitulacions electròniques.


No és subvencionable les despeses generals o indirectes a què fa referència la base general 5.4.


Totes les despeses en concepte de desplaçament, allotjament i manutenció esmentades en els apartats anteriors se subjecten als límits i les condicions que estableix la normativa que regula les indemnitzacions per raó del servei en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya (Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei).


Més informació i petició de la subvenció al següent enllaç.

Tags: