Convocatòries | Gestió cultural

Data de publicació: 27-02-2024

Aportacions reintegrables a projectes culturals

Del 14 de febrer al 3 d'octubre de 2024
Data de publicació: 27-02-2024

Del 14 de febrer al 3 d’octubre de 2024 s’obre el període per presentar-se a la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la sol·licitud d’aportacions reintegrables a projectes culturals.


Les aportacions reintegrables són uns ajuts econòmics en forma de "cofinançament" que permeten a l'empresa disposar de finançament a priori per a un projecte cultural. 


L'objecte d'aquestes subvencions és la concessió d'ajuts a projectes culturals dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals i del món editorial, discogràfic i musical que tinguin una temporalitat definida, que siguin econòmicament identificables i diferenciables dins l'activitat de l'empresa i adreçats a la producció, distribució, comercialització o explotació de béns de consum cultural, amb les modalitats següents:


a) Aportació reintegrable.


b) Subvenció.

- En l'àmbit editorial, només es poden sol·licitar ajuts a projectes editorials singulars. Es consideren projectes editorials singulars les obres de luxe, de bibliòfil, les que tinguin l'edició limitada i numerada, així com les col·leccions que es comercialitzin de manera unitària i les col·leccions que es comercialitzin de manera periòdica, de manera que constitueixin un únic projecte amb distribució limitada en l'extensió i en el temps. En tots els casos, el títol individual o el conjunt de la col·lecció han de tenir un preu de venda al públic igual o superior a 100 euros.

- En el cas de projectes de l'àmbit de les arts escèniques (teatre, circ i dansa), del món editorial i del discogràfic o de producció musical, només es poden sol·licitar ajuts a la producció.

- En l'àmbit musical, en el cas de projectes de festivals, cicles o concerts individuals, es poden sol·licitar ajuts a la producció i a l'explotació.

Queden exclosos els projectes que tinguin per objecte l'adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de béns inventariables.

Les empreses poden sol·licitar acollir-se només a la modalitat a) de l'apartat anterior o a les dues modalitats per al mateix projecte, però no poden sol·licitar acollir-se ni ser beneficiàries únicament de la modalitat b).

Respecte a la modalitat d'aportació reintegrable, s'ha de reintegrar el 100% de l'import i no merita interessos. Respecte a la modalitat de subvenció, s'ha de retornar en funció dels ingressos obtinguts per l'explotació del projecte subvencionat en virtut de la base específica 10.4.b), sens perjudici de les causes de revocació que preveuen la base específica 16 i la base general 19.

- Cal indicar un import sol·licitat, aquest import ha de ser la suma de les dues modalitats (aportació reintegrable i subvenció), base específica 6.5.

- Els retorns de les aportacions reintegrables passen a tenir tres trams, un tram pel reintegrament de l’aportació reintegrables i dos trams pel reintegrament de la subvenció, base específica 10.

- Els terminis de pagament poden venir establerts per la normativa sectorial pròpia de l'empresa o entitat beneficiària de l'ajut concedit . En aquest cas, ha de complir amb els terminis de pagament que estableixi la normativa sectorial esmentada.

- Es pot donar el cas, però, que no existeixi cap normativa sectorial pròpia. Si és així, s’han d'aplicar els terminis de pagament previstos per la Llei 3/2004, de 29 de desembre, és a dir, un termini no superior als 30 o 60 dies naturals.


A qui va dirigit? 


Poden presentar sol·licituds les empreses privades que siguin persones físiques o jurídiques que tinguin com a objecte fer activitats de producció, distribució o comercialització de béns de consum cultural en els àmbits que descriu la base específica 1.1 i que compleixin els requisits i les condicions que estableix la base específica 3.


També poden presentar sol·licituds les agrupacions d’empreses que es constitueixen en unions temporals d’empreses (UTE) i que compleixin els requisits i les condicions que estableixen les bases generals i les bases específiques.


No són destinatàries de les aportacions reintegrables ni de les subvencions les associacions, les fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, les agrupacions d'interès econòmic ni tampoc les administracions públiques i els ens que en depenen.


Terminis


El període per presentar sol·licituds és del 14 de febrer al 3 d’octubre de 2024, tots dos inclosos.


Documentació


Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud:


Documentació administrativa

En el formulari de sol·licitud s'autoriza a l'Institut Català de les Empreses Culturals a consultar d'ofici les dades establertes en el punt 7 de les bases generals reguladores. 


Documentació específica

En el cas de persones jurídiques, la declaració de l'impost sobre societats presentada davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponents als dos exercicis anteriors al de concessió de l'ajut.

En el cas d'empresaris persones físiques, liquidacions trimestrals i anual de l'IRPF i l'IVA presentades davant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponents als dos exercicis anteriors al de concessió de l'ajut.

Historial de la persona sol·licitant i historial professional del representant legal i dels quadres responsables de l'execució del projecte.


Documentació del projecte

Memòria del projecte, segons el model facilitat per l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Pressupost del projecte en el qual figurin tant les despeses com els ingressos i les fonts de finançament previstes, a més del quadre de tresoreria en el qual quedi reflectida la temporalitat de les necessitats de finançament, així com la previsió d'ingressos segons els supòsits emprats per confeccionar els diferents escenaris d'ingressos. Explicació dels escenaris d'ingressos, segons el model facilitat per l'Institut Català de les Empreses Culturals.

Escrit d'autorització del representant legal de l'empresa sol·licitant perquè qualsevol entitat gestora de drets de propietat intel·lectual o empresa pugui facilitar informació a l'Institut Català de les Empreses Culturals sobre la comercialització del bé de consum cultural corresponent al projecte per al qual se sol·licita l'ajut, així com dels productes culturals similars comercialitzats els dos exercicis anteriors al de concessió de l'ajut.

En el cas de projectes en règim de coproducció, cal aportar el contracte de coproducció en el qual ha de constar el percentatge de participació de cada empresa coproductora.

En el cas de projectes específicament de l'àmbit de les arts escèniques, si escau, un pla específic sobre polítiques de públics.

En el cas de projectes de produccions editorials singulars, si escau, acreditació del distintiu FSC, PEFC o ECOLABEL referent a la impressió de paper.

En cas que se'n disposi, diagnosi ambiental o pla de sostenibilitat ambiental descrit a l'apartat 1.1.g) de la base específica 7.


Requisits


Requisits del les persones sol·licitants


- Tenir solvència econòmica i tècnica contrastada:

S'entén que no té solvència econòmica si el balanç de l'empresa de l'últim exercici tancat presenta fons propis negatius. En cas que el sol·licitant acrediti variacions patrimonials posteriors que comportin una millora de la situació econòmica de l'empresa, es pot considerar que té solvència econòmica.

En el cas d'empresaris persones físiques, s'entén que no tenen solvència econòmica si els rendiments de l'activitat econòmica als efectes de l'IRPF no són positius.

- Tenir antiguitat mínima de 2 anys o poder demostrar que els professionals de l’empresa vinculats al projecte tenen una antiguitat mínima en activitats similars de la mateixa durada. 

- Participar a risc i perill en el projecte objecte de l’ajut.


Requisits dels projectes


1. La despesa de producció del projecte s'ha de dur a terme en el període comprès entre l'any anterior al de concessió de l'ajut i l'últim dia hàbil del mes de juny de l'any posterior al de la concessió de l'ajut, sens perjudici del que estableix la base específica 5.2 pel que fa a les despeses de promoció.

L'òrgan concebent pot ampliar el termini per dur a terme la despesa de producció del projecte fins a sis mesos més de l'establert a la convocatòria corresponent si l'empresa beneficiària ho sol·licita, durant l'execució del projecte, de manera justificada per la impossibilitat de fer-lo en el termini establert com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o altres causes de força major.


2. Tenir un pla de distribució, comercialització o explotació que prevegi un import efectiu d'ingressos. Queden exclosos aquells projectes que no prevegin cap ingrés per aquests conceptes. Els ingressos per patrocini no es consideren derivats de la distribució, la comercialització o l'explotació del projecte.


3. Ha d'estar establert el moment del llançament comercial, entès com la data en què el projecte comença la comercialització o l'explotació i en què, per tant, es pot adquirir o contractar efectivament al mercat, tenint en compte que el llançament s'ha de produir després del segon mes posterior al de la presentació de la sol·licitud de l'ajut, en el període que indiqui la convocatòria corresponent.
No obstant això, aquest requisit no s'aplica en el cas de projectes que tinguin el llançament comercial entre el primer dia que indiqui la convocatòria corresponent respecte del llançament i els dos mesos posteriors a la data de la publicació de la convocatòria.
Pel que fa als projectes de produccions editorials singulars, a la pàgina de crèdits de tots els exemplars hi han de constar els números de l'ISBN i el mes i l'any de l'edició. A l'efecte d'aquestes bases, es considera aquesta data com la data de llançament. També hi ha de constar el número del dipòsit legal.
L'òrgan concebent pot ampliar fins a sis mesos el termini màxim del llançament comercial que estableix la convocatòria corresponent si l'empresa beneficiària ho sol·licita, durant l'execució del projecte, de manera justificada per la impossibilitat de fer-lo en el termini establert a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 o altres causes de força major.


4. El pressupost acceptat del projecte ha de ser com a mínim de 20.000 euros.Trobareu més informació sobre la convocatòria al següent enllaç.

Tags: