Agenda | Gestió cultural

Data de publicació: 13-02-2024

Subvencions per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals

Del 13 de febrer al 25 de març de 2024
Data de publicació: 13-02-2024

Del 13 de febrer al 25 de març de 2024 s’obre el període per presentar-se a la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a la realització de consultories per a empreses o entitats culturals.


Què és?


L'objecte d'aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per a la realització de consultories per a empreses, tant persones físiques com jurídiques, i entitats dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, editorial, musical, l'audiovisual i de la cultura digital, en les modalitats següents:  


1. Modalitat de consultoria específica


2. Modalitat de consultoria preferent, amb cinc modalitats segons l'objecte:


a) Els plans d’anàlisi i les estratègies per al desenvolupament de públics. El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les estratègies i els indicadors per crear i desenvolupar públics culturals.

b) La internacionalització, tant de les estructures empresarials com dels productes o dels serveis que s'ofereixen.

c) Plans de sostenibilitat ambiental, estudis per a la prevenció i la millora de la gestió dels residus, estudis d’eficiència energètica, estudis de comunicació ambiental, etc.,per reduir l’impacte ambiental de l’organització o de l’activitat.

d) L’elaboració d’un pla estratègic general de l’empresa o entitat. Queden exclosos d’aquesta submodalitat de consultoria els plans estratègics parcials que només incloguin estratègies sobre un àmbit determinat de l’empresa o entitat (la comunicació, la digitalització, etc.).

e) Els plans d’accessibilitat comunicativa, de continguts, d’activitats i de serveis, amb les eines i les mesures a seguir per assolir la seva implementació per a totes les diversitats de població.  El pla ha de contenir el diagnòstic, la planificació de les accions a fer, els experts que treballaran coordinadament amb la persona responsable d’accessibilitat del projecte del sol·licitant i els indicadors que permetin el seguiment del pla.


Es pot requerir al sol·licitant que canviï la modalitat de la consultoria triada, si no s’ajusta al seu objecte, però s’adequa al de l’altra modalitat.


La consultoria cultura, ja sigui específica o preferent, s'ha de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria i ha d'incloure una definició de l'estratègia i de les accions necessàries per assolir els objectius establerts, i també una planificació de les accions en el temps.


No s'admeten sol·licituds en qualsevol de les modalitats anteriors que tinguin un objecte substancialment igual que el de les consultories per a les quals a la persona sol·licitant li hagi estat concedit un ajut de l'Institut Català de les Empreses Culturals durant els tres anys anteriors al de concessió de l'ajut objecte d'aquestes sol·licituds, o quan aquell ajut hagi estat concedit, en el termini indicat, a una persona jurídica en el capital social de la qual la persona sol·licitant participi en més d'un 15% o quan aquesta darrera participi en la decisió dels òrgans de govern de la persona jurídica d'una manera directa o indirecta.


Les subvencions que es concedeixen d'acord amb aquestes ajudes tenen la consideració d'ajuts de minimis. 


A qui va dirigit? 


Poden presentar sol·licituds les empreses, persones físiques o jurídiques, que pertanyin a l'àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, sempre que la seva activitat principal estigui relacionada amb el procés de creació, producció, distribució o exhibició de productes, serveis o activitats culturals.


També poden ser beneficiàries de les subvencions les entitats privades sense ànim de lucre domiciliades a Catalunya que promouen el desenvolupament de les empreses culturals o de la creació artística i cultural sempre que l'activitat de les quals pertanyi majoritàriament a l’àmbit de les arts escèniques, les arts visuals, l'editorial, la música, l'audiovisual i de la cultura digital, o bé que tinguin com a objectiu la millora, la defensa, la potenciació i la professionalització d'un sector cultural dels àmbits esmentats abans.


En qualsevol cas, no poden optar-hi:

a) Empreses i entitats dedicades majoritàriament a la docència (entre d'altres, escoles, centres formatius o acadèmies).

b) Empreses i entitats que actuïn majoritàriament com a mitjans de comunicació.

c) Empreses i entitats que es dediquin majoritàriament a la programació informàtica i les eines digitals.

d) Les entitats que gestionin festes majors o que representin cases regionals, cases de cultura, ateneus, orfeons, corals, grups castellers, i qualsevol entitat de l'àmbit de la cultura tradicional i d'arrel popular.

e) Les entitats religioses.

f) Les entitats amb participació orgànica majoritàriament pública.


Terminis


El període per presentar sol·licituds és del 13 de febrer al 25 de març del 2024, ambdós inclosos.


Documentació


A més de la documentació i les declaracions que estableixen les bases generals, la persona sol·licitant ha de presentar la documentació següent:


- Document justificatiu en què consti una exposició dels motius pels quals es considera necessària la consultoria cultura preferent o específica objecte de la sol·licitud, d'acord amb el model que estableix l'Institut Català de les Empreses Culturals.

- Document sobre el pla de treball per fer la consultoria externa contractada o que es preveu contractar en què constin les dades identificatives i la trajectòria de l’empresa consultora, així com la descripció del projecte, d’acord amb el model que estableix l’Institut Català de les Empreses Culturals.

- Els pressupostos que ha d'haver sol·licitat el beneficiari per a la realització de la consultoria i la memòria d'elecció, si escau, d'acord amb allò que estableix la base 3.d.

- Certificats acreditatius que l’empresa de consultoria externa contractada o que es preveu contractar per la persona sol·licitant ha elaborat, almenys, dos informes de consultoria a favor d’empreses o d’entitats terceres durant els tres anys anteriors al de presentació de la sol·licitud. Aquests certificats els han d’emetre les empreses o les entitats a favor de les quals l’empresa consultora ha elaborat aquests informes anteriors.


Requisits


Per poder optar a les subvencions s'han de complir els requisits i les condicions següents, a banda dels que preveu la base general 3:


a) La consultoria l'ha d'elaborar una empresa de consultoria externa a l'empresa o entitat sol·licitant que tingui una solvència tècnica, que consisteix a haver dut a terme com a mínim dues consultories a favor d'empreses o d'entitats terceres durant els tres anys anteriors al de presentació de la sol·licitud.

b) Una mateixa empresa o entitat pot presentar, per a una mateixa convocatòria, com a màxim dues sol·licituds de qualsevol de les modalitats que estableix la base 1.

c) La consultoria s'ha de fer durant l'any de concessió de l'ajut i ha de finalitzar com a màxim el 30 de novembre del mateix any.

d) Quan l'import de la consultoria iguali o superi els 15.000 euros, sense incloure l'IVA, s'han de sol·licitar com a mínim tres ofertes d'empreses diferents amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació del servei, tret que per les seves característiques no hi hagi en el mercat un nombre suficient que el presti o que la despesa s'hagi fet amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.


L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar amb la sol·licitud, s'ha de fer d'acord amb els criteris d'eficiència i d'economia i s'ha de justificar expressament en una memòria quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.


Quantia i Criteris de valoració


Quantia:


Per fer la consultoria de cultura específica la subvenció es concedeix tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració.


El percentatge màxim de l'import de subvenció atorgat en referència al pressupost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:


a) Per a consultories pressupostades o facturades fins a 4.500,00 euros:

1. De 81 punts a 100 punts: fins al 65% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

2. De 61 punts a 80 punts: fins al 55% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

3. De 51 punts a 60 punts: fins al 45% del pressupost total o de la factura de la consultoria.


b) Per a consultories pressupostades o facturades de més de 4.500,00 euros:

1. De 81 punts a 100 punts: fins al 60% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

2. De 61 punts a 80 punts: fins al 50% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

3. De 51 punts a 60 punts: fins al 40% del pressupost total o de la factura de la consultoria.


Per fer una consultoria de cultura preferent, la subvenció es concedeix tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i la puntuació obtinguda d'acord amb els criteris de valoració.

El percentatge màxim de l'import de subvenció atorgat en referència al pressupost total de la consultoria el determina la forquilla de puntuació següent:


a) Per a consultories pressupostades o facturades fins a 4.500,00 euros:

1. De 81 punts a 100 punts: fins al 75% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

2. De 61 punts a 80 punts: fins al 65% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

3. De 51 punts a 60 punts: fins al 55% del pressupost total o de la factura de la consultoria.


b) Per a consultories pressupostades o facturades de més de 4.500,00 euros:

1. De 81 punts a 100 punts: fins al 70% del pressupost total o de la factura de la consultoria.

2. De 61 punts a 80 punts: fins al 60% del pressupost total o de la factura de la consultoria.


En ambdues modalitats, l'import de la subvenció té una quantia màxima de 4.500,00 euros, sempre que l'import acumulat amb altres ajuts de minimis de qualsevol Administració pública, atorgats durant l'exercici fiscal corrent i els dos anteriors, no superi els 200.000,00 euros.


Criteris de valoració:


Les sol·licituds de les dues modalitats es valoren d’acord amb els criteris i la puntuació següents:


a) Grau d’impacte de la consultoria (fins a 30 punts).

a.1) Impacte en l’empresa o entitat sol·licitant (fins a 15 punts).

a.2) Impacte en el sector i àmbit d’actuació de l’empresa o entitat sol·licitant (fins a 15 punts).            

b) Grau d’impacte de l’empresa o de l'entitat en l’àmbit cultural i lingüístic català (20 punts com a màxim).

c) Valoració del pla de treball, les fases del projecte, el calendari i el cost econòmic de la consultoria, depenent de la magnitud del projecte i en coherència amb la proposta de consultoria plantejada (fins a 30 punts).

d) Trajectòria de l’empresa consultora externa en consultories d’àmbit cultural (fins a 10 punts). Es valora una de les possibilitats següents:

d.1) L’empresa té una trajectòria àmplia i destacada en consultories d’àmbit cultural (fins a 10 punts).

d.2) L’empresa té alguna experiència en consultories d’àmbit cultural (fins a 5 punts).

e) Compromís de l’empresa o entitat sol·licitant amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes (fins a 5 punts).

f) Compromís de l’empresa o entitat sol·licitant amb la reducció de l’impacte ambiental: millora de la gestió de residus, eficiència energètica, comunicació ambiental, etc. (fins a 5 punts).


Per poder-se beneficiar d’una subvenció, cal que la persona sol·licitant obtingui, almenys, 51 punts en la valoració dels criteris anteriors, sens perjudici que en el procés de concessió es pugui exigir una puntuació mínima superior, depenent de la disponibilitat pressupostària.


Trobaràs més informació sobre la convocatòria al següent enllaç.

Tags: