Convocatòries | Arts visuals

14-02-2024 fins al 28-02-2024

Subvencions per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya

Del 14 al 29 de febrer de 2024
14-02-2024 fins al 28-02-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 12-02-2024

Del 14 al 29 de febrer de 2024 s’obre el període per presentar-se a la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'organització d'esdeveniments de contingut cultural digital a Catalunya.


Què és?

L'objecte d'aquestes subvencions és donar suport a l'organització de festivals, congressos i fires i altres esdeveniments, presencials o en línia, que es facin a Catalunya i que tinguin com a objecte la promoció i la difusió de projectes de contingut cultural digital que promoguin la innovació cultural i creativa. 


Queden exclosos de les subvencions que preveuen aquestes bases:

- Els esdeveniments dedicats principal a altres disciplines culturals o àmbits temàtics que inclouen activitats puntuals de cultura digital.

- Els esdeveniments que tinguin com a objecte la recerca de finançament o les presentacions comercials.

- Els esdeveniments consistents exclusivament en activitats de formació i de caràcter acadèmic.

- Els festivals i les mostres audiovisuals que puguin ser subvencionats a través de la línia de subvencions de l'Institut Català de les Empreses Culturals de suport a l'organització a Catalunya de festivals i mostres audiovisuals, així com per a la seva promoció i difusió.

- Els esdeveniments consistents exclusivament en exposicions d'arts visuals que puguin ser subvencionats a través de les línies de subvencions de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a programacions estables d'activitats culturals de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals i de projectes de caràcter professional en l'àmbit de les arts visuals.

- Els esdeveniments de turisme cultural digital.


A qui va dirigit? 

- A les empreses, siguin persones físiques o jurídiques.

- A les entitats privades sense ànim de lucre.

- Als ens locals de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades.

- Les universitats públiques i privades de Catalunya.

No poden optar a aquestes subvencions l'Ajuntament de Barcelona ni els ens públics vinculats o dependents.


Terminis


Termini de presentació de sol·licituds: del 14 al 29 de febrer a les 14.00.00 del 2024.


Requisits


Per obtenir la condició de beneficiàries, les persones sol·licitants, a més a més de complir amb allò que estableix la base general 4 han de complir amb els requisits següents:

- L'esdeveniment objecte de la subvenció s'ha de dur a terme durant l'any de la concessió de la subvenció.

- La celebració de l'esdeveniment s'ha de dur a terme a Catalunya. S'entén que l'activitat en línia es fa a Catalunya quan la seva organització o el seu espai programador són a Catalunya.

- S'han de mantenir les condicions de treball pertinents del personal laboral, d'acord amb la normativa laboral i social aplicable.


Altres informacions


Quantia:


L'import màxim de la subvenció és de 120.000,00 euros, i no pot superar el 50% del cost de l'esdeveniment. En cas que es percebin altres ajuts públics per aquest esdeveniment, el total d'ajuts públics no podrà superar el 80% del cost de l'esdeveniment.


Despeses subvencionables


Es consideren despeses subvencionables:


a) Les despeses de contractació de subministraments i serveis externs, necessaris per a l'organització de l'esdeveniment objecte de subvenció, incloent-hi:

   - L'adquisició de materials i béns fungibles específics per al desenvolupament de l'esdeveniment.

   - El lloguer de material i d'equips tècnics específics per al desenvolupament de l'esdeveniment.

   - El lloguer d'espais diferents de la seu que tingui l'entitat o ens sol·licitant quan es destini exclusivament a l'esdeveniment objecte de subvenció.

   - La contractació de serveis per al correcte desenvolupament de l'esdeveniment.


b) En el cas que el sol·licitant sigui una empresa, ja sigui persona física o jurídica, o una entitat privada sense ànim de lucre: les despeses de personal i de direcció de l'organització, incloent-hi els salaris i les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors, sempre que siguin contractats per a l'organització de l'esdeveniment o, en el cas de formar part de la plantilla de manera permanent, dediqui la major part del seu temps de treball en l'organització de l'esdeveniment objecte del projecte.


c) Les despeses de desplaçament, allotjament (amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia), així com honoraris i caixets dels ponents i artistes que participin en l'esdeveniment. En les despeses de desplaçament, en cap cas s'accepten els bitllets de classes preferents. En el cas de desplaçaments en vehicle, s'accepta una despesa de 0,30 euros per quilòmetre i el cost dels peatges de les persones participants esmentades. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge. Aquests imports s'actualitzen si es modifiquen els imports que determina la normativa que regula les indemnitzacions per raó del servei en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, i la convocatòria corresponent ha d'incloure els nous imports actualitzats.


d) Les despeses de promoció, difusió i publicació de l'esdeveniment en diferents suports (anuncis en mitjans, edició de materials impresos, publicacions digitals, pàgines web o aplicacions mòbils, entre d'altres).

Les despeses anteriors s'han de fer en el període comprès entre l'1 de juliol de l'any anterior al de la concessió de la subvenció i l'any de concessió de la subvenció.


No es considera despesa subvencionable el material inventariable: adquisició d'equips informàtics i tècnics, maquinària, mobiliari, així com d'altres que incrementin el patrimoni del beneficiari.


L'import de les despeses de direcció i personal en plantilla dedicat a l'organització de l'esdeveniment no pot superar el 30% respecte al pressupost total de l'esdeveniment.

En el cas que el sol·licitant sigui un ens local o un ens vinculat o dependent, l'execució de l'activitat subvencionada pot ser subcontractada en la seva totalitat en els termes que estableixen l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base general 6.6.


Trobaràs més informació i podràs tramitar els ajusts en aquest enllaç.

Tags: