Convocatòries | Museus i patrimoni

13-02-2024 fins al 28-02-2024

Subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció del patrimoni documental de Catalunya

Del 13 al 28 de febrer de 2024
13-02-2024 fins al 28-02-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 07-02-2024

Del 13 al 28 de febrer de 2024 s’obre el període per presentar-se a la convocatòria de subvencions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents, del patrimoni documental de Catalunya.


Què és?


Són subvencions per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, per a la digitalització de fons i documents i per a la restauració de documents d'entitats locals o ens que en depenen, universitats públiques i entitats privades sense finalitat de lucre que custodien patrimoni documental de Catalunya.


Les actuacions de digitalització o restauració han d'estar necessàriament vinculades a l'elaboració o la millora dels instruments de descripció dels fons o documents que es volen digitalitzar o restaurar. Queden exclosos de subvenció aquells projectes de digitalització o restauració que no incloguin l'elaboració o la millora dels instruments de descripció corresponents.


Les bases específiques estableixen les definicions següents:

a) Instrument de descripció: terme genèric que engloba qualsevol mitjà de descripció o de referència elaborat o rebut per un arxiu en el procés d’establiment d’un control administratiu o intel·lectual de la documentació. Els instruments de descripció fonamentals són les guies, inventaris, catàlegs, registres, índexs, etc.


b) Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC): és l'instrument creat per desenvolupar la Norma ISAD(G), per fer-la compatible amb altres normes específiques i per adequar-la a la realitat dels arxius de Catalunya. La NODAC esdevé l’eina que els arxius catalans han d’utilitzar per a l’elaboració de les descripcions arxivístiques.


A qui va dirigit? 


Poden optar a aquestes subvencions les entitats locals o ens que en depenen, les universitats públiques i les entitats privades sense finalitat de lucre, que custodien patrimoni documental de Catalunya.


Requisits


Per obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts, les persones sol·licitants han de complir els requisits i les condicions que estableix la base general 4.

 

Només s'admet un projecte d'actuació per sol·licitant. Aquest projecte únic pot incloure únicament tasques d'elaboració o millora dels instruments de descripció, o bé les tasques esmentades, juntament amb la digitalització dels fons o documents i/o la restauració dels documents corresponents.

 

El projecte d'actuació ha de complir els requisits següents:

- S'ha de tractar d'un projecte concret, és a dir, referir-se a fons o documents concrets. No s'admeten els projectes d'actuació genèrics.

- El projecte ha de tenir per objecte els fons o documents que integren el patrimoni documental de Catalunya, d'acord amb l'article 19 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

- El projecte ha d'incloure la descripció de la documentació com a mínim a nivell de fons, d'acord amb els criteris tècnics de la Norma de descripció arxivística de Catalunya (NODAC), que s'ha d'aplicar en tot moment.

- El projecte tècnic ha d'estar dirigit per una persona tècnica superior arxivera. Si es tracta de personal intern de l'entitat, la persona directora tècnica del projecte ha d'ocupar una plaça de tècnica superior arxivera; si a l'entitat no hi ha personal intern qualificat, el projecte ha d'estar supervisat per la direcció de l'arxiu comarcal corresponent, o bé, de manera supletòria, per una persona tècnica superior arxivera d'un arxiu integrat al Sistema d'Arxius de Catalunya. 


En cas que la subvenció se sol·liciti per a la restauració, cal que l'entitat beneficiària sigui la titular del patrimoni documental objecte de la subvenció, o bé que tingui l'autorització del titular.


Les entitats beneficiàries han de cedir a l'Administració de la Generalitat els drets de propietat intel·lectual, amb caràcter no exclusiu, de manera indefinida i per a tots els països del món, dels instruments de descripció documental i dels documents digitalitzats que han estat subvencionats, per poder-ne fer difusió pública a través del mitjà que consideri adient.


Més informació sobre la convocatòria al següent enllaç.

Tags: