Convocatòries | Gestió cultural

01-02-2024 fins al 16-02-2024

Subvencions per al finançament d'accions instrumentals d'impuls dels sectors professionals de les arts visuals, teatre, dansa, circ i música

De l'1 al 16 de febrer de 2024
01-02-2024 fins al 16-02-2024
Localització: Tràmit en línia
Data de publicació: 01-02-2024

Oberta la convocatòria de subvencions per al finançament d'accions instrumentals d'impuls dels sectors professionals de les arts visuals, teatre, dansa, circ i música del Departament de Cultura. Aquestes són subvencions per finançar accions instrumentals d’impuls dels sectors professionals de les arts visuals, el teatre, la dansa, el circ i la música, amb la finalitat de fomentar l’accés a la cultura i la professionalització i dignificació del sector cultural a Catalunya. 


A qui va dirigit


Poden optar a aquestes subvencions:


- Les associacions professionals altament representatives dels sectors professionals del teatre, la dansa, el circ, les arts visuals o la música, que tinguin domicili a Catalunya.

- Els col·legis professionals d'àmbit territorial català i col·legis únics d'àmbit estatal amb delegacions d'àmbit territorial català.

- En el cas específic de l’àmbit del circ i de la dansa, també poden optar-hi aquelles entitats que tinguin l’encàrrec o l’aval d’una de les associacions descrites al primer punt, per a realitzar les accions per a les quals se sol·licita la subvenció. 


No s'hi poden presentar: 

- Les administracions públiques, les entitats del sector públic institucional, les entitats públiques independents, les corporacions de dret públic diferents a les previstes a la base 2.1.b, i els consorcis.

- Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.

- Les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques.


Requisits


Per obtenir la condició de beneficiàries, has de complir, a més dels requisits i les condicions que estableix la base general 4, els següents:


- Has d'acreditar, com a mínim, cinc anys d'activitat continuada o cinc anys d'experiència professional de l'equip tècnic en l'àmbit específic  

- Els projectes i les accions que inclou han d’estar dissenyats en el marc d’un procés de col·laboració i participació amb altres associacions professionals sectorials representatives dels sectors específics pels quals es demana la subvenció.

- Les accions incloses en el projecte objecte de la sol·licitud han de tenir lloc a Catalunya durant l’any de concessió de la subvenció o el que determini la convocatòria.

- Les accions incloses en el projecte objecte de la subvenció s'han de realitzar en llengua catalana o occitana. En el cas d’accions que necessitin per a la seva consecució la utilització de diferents llengües, la llengua catalana o occitana ha de ser sempre majoritària. Així mateix, la comunicació i difusió de totes les accions s'ha de fer, com a mínim, en llengua catalana o occitana. 

- Només pots presentar una sol·licitud corresponent a un únic projecte, el qual pot incloure una o més accions de les que detalla l’annex 1 de les bases específiques.

- L’execució de les accions subvencionades pot ser subcontractada en la seva totalitat, segons l’article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la base general 6.6.


Quantia 


L'import de la subvenció per a cada sol·licitud pot ser de fins al 100% de les despeses subvencionables.


Despeses subvencionables


- Es consideren despeses subvencionables les que responguin a la naturalesa de l’acció subvencionada i siguin estrictament necessàries. S'accepten les despeses següents: 

- Els caixets, les nòmines d'artistes i creadors i els honoraris dels professionals implicats, tant si són en concepte d'exhibició, producció, coproducció, residència de creació i participació en activitats formatives, com en concepte d'activitats de dinamització.

- Les despeses de personal, incloent-hi els salaris i les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors. Es consideren subvencionables tant les despeses relatives al personal contractat específicament per dur a terme les accions subvencionables com les relatives al personal que també desenvolupa altres tasques a l'entitat sol·licitant en proporció al temps que ha invertit en el projecte.

- Altres despeses directament relacionades amb l’acció subvencionada com ara despeses de desplaçament, allotjament (amb un màxim de 120 euros per persona i dia) i manutenció (amb un màxim de 38 euros per persona i dia) de totes les persones que participen en l’acció subvencionada. En les despeses de desplaçament, en cap cas s'accepten els bitllets de classes preferents. En el cas de desplaçaments en vehicle, s'accepta una despesa de 0,30 euros per quilòmetre i el cost dels peatges. La benzina està inclosa en el preu del quilometratge. Aquests imports s'actualitzen si es modifiquen els imports que determina la normativa que regula les indemnitzacions per raó del servei en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, i la convocatòria corresponent ha d'incloure els nous imports actualitzats.

- L'adquisició de materials i béns fungibles.

- El lloguer de material i d'equips tècnics.

- Les despeses de promoció, difusió i publicació en diferents suports (anuncis en mitjans, edició de materials impresos, publicacions digitals, pàgines web o aplicacions mòbils, entre d'altres).

- El lloguer d'espais diferents de la seu del sollicitant, quan es destini exclusivament a l’acció objecte de subvenció.

- Les contribucions en espècie com a part del cost del projecte, d'acord amb la base general 6.3. 

- Despeses indirectes o generals (màxim un 10% de l'import de l'activitat). 

- Despeses facturades a l'entitat pels membres del seu òrgan de govern (només associacions sense ànim de lucre), sempre que compleixin els requisits que estableix la base general 6.10. 


No es considera despesa subvencionable el material inventariable: adquisició d’equips informàtics i tècnics, maquinària, mobiliari, així com d’altres que incrementin el patrimoni ni altres inversions. 


Trobaràs més informació i podràs tramitar els ajusts en aquest enllaç.

Tags: