Convocatòries | Arts escèniques

18-01-2024 fins al 02-02-2024

Línia d’ajudes de l’OSIC en l'àmbit de les arts escèniques

Del 18 de gener al 2 de febrer de 2024
18-01-2024 fins al 02-02-2024
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 18-01-2024

A continuació us detallem la línia de subvencions en l'àmbit de les arts escèniques publicades per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (OSIC) del Departament de Cultura:


Subvencions a activitats de dansa de sala i de carrer de caràcter professional (entitats) CLT013


Són subvencions per a activitats de dansa de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:


a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d'espectacles professionals. A l'efecte d'aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s'entén per nou espectacle la reposició o la revisió d'aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió. Es poden presentar com a màxim tres sol·licituds per a tres projectes professionals diferents, una per a cada projecte.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.


Queden excloses les iniciatives vinculades a la indústria cultural (produccions de gran format, etc.).


Les persones sol·licitants poden presentar-se a més d'una modalitat.


A qui va dirigit

 

A entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en l'àmbit de la dansa.


A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.


Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 de gener al 2 de febrer a les 14.00.00 de 2024.


Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut


*******************************


Subvencions per a projectes artístics de caràcter professional en l’àmbit de les arts visuals CLT015


Són ajuts per promoure projectes professionals de formació, producció, exhibició i difusió vinculats a l’àmbit de les arts visuals, així com projectes interdisciplinaris o de noves tendències que tinguin com a base les arts visuals. 


Aquesta línia de subvencions té les modalitats següents:


a) Suport a l'organització d'un programa d'activitats de formació per a professionals i a l'organització d'activitats de dinamització i d'iniciació a les arts visuals. 

b) Suport a l'organització d'activitats professionals en format d'exposició, mostra, festival o similar, que tinguin com a objectiu desenvolupar, impulsar i difondre projectes basats en les arts visuals. Són subvencions per a la producció, l'exhibició i la difusió d'aquests projectes. 

c) Suport a projectes de comunicació, arxius i plataformes digitals dedicats a la preservació, la documentació, la catalogació i la difusió, que suposin un impuls en la trajectòria del sector o del sol·licitant, en format de publicació digital, web o qualsevol altre vinculat a les noves tecnologies.


A qui va dirigit?


A empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu.

A entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals.

A agrupacions sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, reuneixin les condicions que exigeixen dels apartats anteriors i les bases.


Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 de gener al 2 de febrer a les 14.00.00 de 2024.


Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut


*******************************

Subvencions a activitats de circ de caràcter professional (entitats) CLT016


Són subvencions a activitats de circ de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:


a) Suport a l'organització d'activitats de formació no reglada per a professionals. Es pot presentar, com a màxim, una sol·licitud, amb un únic projecte, per aquesta modalitat.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d'espectacles professionals. A l'efecte d'aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s'entén per nou espectacle la reposició o la revisió d'aquelles creacions en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió. Es pot presentar com a màxim tres sol·licituds per a tres projectes professionals diferents, una per a cada projecte.

c) Suport a l'exhibició d'espectacles professionals. Es pot presentar, com a màxim, una sol·licitud, amb un únic projecte, per aquesta modalitat.


Els sol·licitants es poden presentar a més d'una modalitat.


Queden excloses d'aquestes bases les iniciatives vinculades a la indústria cultural (produccions de gran format, etc.).


A qui va dirigit

 

A les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ.

A les agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.


Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 de gener al 2 de febrer a les 14.00.00 de 2024.


Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut


*******************************


Subvencions a activitats de teatre de caràcter professional (entitats) CLT020


Són subvencions a activitats de teatre de caràcter professional d’acord amb les modalitats següents:


a) Suport a l’organització d’activitats de formació no reglada per a professionals. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.

b) Suport a la nova creació, producció i presentació pública d'espectacles professionals. A l'efecte d'aquestes bases, es pot sol·licitar la subvenció per a aquelles produccions enteses com a nou espectacle. També s'entén per nou espectacle la reposició o la revisió d'aquells espectacles en què la producció originària tingui, com a mínim, quatre anys d'antiguitat i no s'hagi representat, com a mínim, un any abans de la data d'estrena de la reposició o revisió. Es pot presentar un màxim de tres produccions, cadascuna en una sol·licitud de subvenció diferent.

c) Suport a l’exhibició d’espectacles. Per a aquesta modalitat, només es pot presentar una sol·licitud amb un un únic projecte.


Queden excloses les iniciatives vinculades a la indústria cultural (produccions de gran format, etc.).


Les persones sol·licitants poden presentar-se a més d'una modalitat.


A qui va dirigit

 

A les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme la totalitat o part de la seva activitat en l’àmbit del circ.

A les agrupacions d’entitats sense personalitat jurídica que es reuneixen per a projectes conjunts, sempre que tots els seus membres, que tindran la consideració de beneficiaris, siguin entitats privades sense ànim de lucre.


Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 de gener al 2 de febrer a les 14.00.00 de 2024.


Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut


*******************************


Subvencions per a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments similars (CLT080)


Són subvencions per a la promoció i difusió de les arts visuals i les arts escèniques professionals a través de festivals, cicles i esdeveniments similars , amb l'objectiu de donar més projecció, presència i difusió de les arts a Catalunya.


Aquesta línia d'ajuts té les modalitats següents:

 

a) Suport a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars d'arts escèniques promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.

b) Suport a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars d'arts escèniques promoguts per entitats privades sense ànim de lucre.c) Suport a l’organització de festivals, cicles i esdeveniments similars d'arts visuals promoguts per entitats privades sense ànim de lucre o per empreses.

d) Suport a l'organització de festivals, cicles i esdeveniments similars d'arts visuals, promoguts per ajuntaments o ens dependents o vinculats.


A qui va dirigit


Els ajuntaments de Catalunya i ens públics vinculats o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades (modalitats a i d).

Les entitats privades sense ànim de lucre que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en un o diversos àmbits de les arts escèniques o les arts visuals (modalitats b i c).

Les agrupacions d'entitats privades sense personalitat jurídica que es reuneixen en projectes conjunts, segons les condicions de la base 2.2 (modalitats b i c).

Les empreses, tant persones físiques com jurídiques, que duguin a terme tota o una part de la seva activitat en l’àmbit de les arts visuals, amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l’Espai Econòmic Europeu (només modalitat c).


No poden optar a aquestes subvencions:


Les entitats de foment de la cultura popular i tradicional catalana i del patrimoni cultural.

L'Ajuntament de Barcelona i ens públics vinculats o dependents.


Termini per sol·licitar l’ajut: del 18 de gener al 2 de febrer a les 14.00.00 de 2024.


Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

Tags: