Actualitat | Polítiques culturals

Data de publicació: 02-01-2024

Aprovada la reforma de Llei de mecenatge mitjançant Reial Decret-Llei

Data de publicació: 02-01-2024

El passat 19 de desembre el Consell de Ministres va aprovar el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, mitjançant el qual modifica la Llei de mecenatge, vigent des de fa 21 anys. L’aprovació de la reforma d’aquesta llei es va frustrar la legislatura passada dos dies abans de rebre la conformitat del Senat. Després de ser ratificada al Congrés amb els vots favorables de tots els partits polítics (31 vots) i l’abstenció de Vox (5 abstencions), la reforma es trobava en tràmit a la Cambra Alta quan les dues Cambres es van dissoldre per l’avançament electoral del 23 de juliol. Finalment, el Govern de l’Estat l’ha aprovat com a Reial decret llei amb vigència a partir de l’1 de gener de 2024. Posteriorment, el 10 de gener, el Congrés va convalidar la norma.


El marc jurídic vigent a Espanya per al mecenatge és la ley 49/2002, de 23 de diciembre que actualitzava la ley 30/1994, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, la primera que va incorporar el terme “mecenatge”.


Aquesta reforma incorpora avanços no només quantitatius (deduccions) sinó qualitatius. Suma noves figures del mecenatge que ja existeixen en altres països, com el mecenatge de recompensa – molt rellevant per al sector cultural -, el mecenatge de competències – que reconeix els professionals i empreses que dediquen el seu temps – així com una millora substancial del micromecenatge, tan important per a tantes ONG i per a projectes finançats per múltiples col·lectius de ciutadans, que més genuïnament contribueixen a crear societat civil. Us avancem algunes de les novetats més destacades:


  • S’estimula el micromecenatge i s’incrementen els percentatges de deducció: en el cas de persones físiques, s’eleva de 150 a 250 € la base sobre la qual es pot deduir el 80% de la donació de l’IRPF i per la resta n’hi haurà un 40% de deducció (en lloc del 35% vigent). En el cas de persones jurídiques, les deduccions a l’impost sobre societats també passen del 35 al 40%. En tots dos casos, per premiar el mecenatge sostingut, la deducció augmenta al 45% en el cas de persones físiques i al 50% per a les persones jurídiques (tots dos ara al 40%) si, en els dos anys anteriors, s’ha fet la donació a la mateixa entitat almenys pel mateix import.
  • S’inclou en el concepte de donació fiscalment deduïble la cessió d’ús de tota mena de mobles i immobles dins del concepte més genèric de donació de drets.
  • S’amplia el concepte de conveni de col·laboració incloent-hi de forma expressa les aportacions en espècie inclosa la prestació gratuïta de serveis. El col·laborador podrà a més difondre aquesta col·laboració.
  • S’hi inclou l’anomenat mecenatge de reconeixement o recompensa que permet que el donant obtingui retorns simbòlics en forma de contraprestació de béns o serveis, sempre que no representin més del 15% del valor de la donació amb un límit màxim de 25.000 €.
  • S’amplien les modalitats d’explotacions econòmiques exemptes, quan siguin desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, en les activitats següents: desenvolupament i innovació, prestacions de serveis d’inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social i d’ensenyament i formació professional vinculades estudiants d’altes capacitats.
  • Es reforça l’automatisme per aplicar exempcions de tributs de competència local als béns d’entitats sense ànim de lucre.

L’aprovació d’aquesta reforma de la llei és el resultat del treball col·lectiu del Tercer Sector, que fa anys que la reclama, i la interlocució amb el Congrés i amb el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. L’Associació Espanyola de Fundacions (AEF) va liderar la campanya #MecenazgoAquíYAhora, una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF), l’Asociación Española de Fundraising (AEFr), Asociaciones y Fundaciones Andaluzas (AFA), l’Asociación Valenciana de Fundaciones, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), la Fundació Catalunya Cultura – Plataforma per al Mecenatge, la Plataforma del Tercer Sector, la Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICEX), Spain Nab – Consejo Asesor para la Inversión de Impacto y Fundaciones de Navarra.


A tot l’Estat, només la despesa de les ENL en activitats d’interès general arriba gairebé els 17.000 milions d’euros i, en el cas de les fundacions, en els últims 12 anys s’ha multiplicat per 2,45 el nombre de beneficiaris finals i directes de les seves activitats d’interès general. S’estima que el total del sector fundacional a Espanya va generar més de 27.000 milions d’euros de valor afegit el 2020 (2,4% PIB), i més de 550.000 llocs de treball, 3,4% del total de llocs de treball de jornada completa de l’economia espanyola. L’any 2022 van col·laborar amb alguna entitat el 39% de la població major de 18 anys.


La fundacions en Catalunya

Segons dades de l’Observatori de les Fundacions de la Coordinadora Catalana de Fundacions, a Catalunya hi ha més de 2.000 fundacions actives que duen a terme finalitats d’interès general en sectors com la cultura, l’educació, la salut, l’àmbit social, la recerca, la tecnologia, les universitats o el medi ambient.

El sector fundacional català ocupa més de 96.000 persones (el 2,7% del total d’ocupació a Catalunya) i genera una activitat que es tradueix en 36,7 milions de serveis a persones beneficiàries (4,8 serveis per habitant). Les fundacions concentren més 10.000 M€ en actius i superen els 5.700 M€ ingressats per les seves activitats. El Valor Afegit Brut (*VAB) de les fundacions ascendeix a 3.870 milions d’euros, el 1,9% del VAB total a Catalunya.


Font de la notícia: Coordinadora Catalana de Fundacions.


Tags: