Convocatòries | Gestió cultural

28-07-2022 fins al 20-09-2022

Subvencions de l'àmbit de la innovació i de la cultura digital

Del 28 de juliol al 20 de setembre a les 14 h
28-07-2022 fins al 20-09-2022
Localització: Tramitació online
Data de publicació: 27-07-2022
Subvencions per a projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva (CLT502)

Són subvencions per promoure projectes immersius, entesos com aquells projectes culturals originals de caràcter artístic que creen una sensació d'immersió que envolta el públic i el fa sentir completament implicat en l'experiència. Els projectes objecte d'aquestes subvencions han de tenir com a temàtica el patrimoni cultural, les arts escèniques, les arts visuals, la literatura, la música, el videojoc i els audiovisuals.

Es poden atorgar subvencions en les tres modalitats següents:
  • Suport per a les despeses de serveis per a la creació i la promoció de projectes culturals que facin servir tecnologia immersiva.
  • Suport per a les despeses de material i programari per a la producció de projectes culturals que facin servir la tecnologia immersiva.
  • Suport per a la implantació, millora o actualització d'equipament tecnològic per a sales immersives.

Termini per sol·licitar l’ajut: del 28 de juliol al 20 de setembre a les 14 h.
CANVI DE L'HORA DE TANCAMENT DEL TRÀMIT: Amb els terminis habituals, aquest tràmit es tancaria el 19 de setembre, però per poder atendre les incidències tècniques que puguin sorgir dins de termini, es posposa el tancament fins al 20 de setembre a les 14 h.

A qui va dirigit
  • A les empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, per explotació o disponibilitat.
  • A les entitats privades sense ànim de lucre amb domicili en un estat membre de la Unió Europea o associat a l'Espai Econòmic Europeu, quan el seu projecte tingui incidència a Catalunya, per explotació o disponibilitat.
  • Als ens locals de Catalunya i ens públics adscrits o dependents, inclosos els consorcis, les fundacions i les societats mercantils amb capital social aportat íntegrament o majoritàriament per les entitats esmentades. 
No poden optar a aquestes subvencions:
  • L'Ajuntament de Barcelona ni els ens públics adscrits o dependents d'aquest ajuntament. 

Tags: