Actualitat | Arts escèniques

Data de publicació: 22-03-2022

El Govern de l'Estat aprova el primer paquet de Mesures de l'Estatut de l'Artista

El paquet inclou l'aprovació d'un Reial Drecret-llei que adapta el règim de la relació laboral de caràcter especial per al sector cultural
Data de publicació: 22-03-2022
El Consell de Ministres ha aprovat el primer paquet de mesures que avança en el desenvolupament de l'Estatut de l'Artista.

Aquestes mesures tenen com a objectiu adequar el règim laboral i de Seguretat Social de professionals de la cultura a la realitat actual per a l'òptim desenvolupament de la seva activitat, atenent a la diversitat i peculiaritat essencial que caracteritza el sector.

Aquest paquet de mesures és el resultat de sis mesos de feina de la Comissió Interministerial, constituida el passat mes de setembre, i de la qual formen part 7 Ministeris.

El text final és també fruit de la feina permanent amb les entitats, associacions i representats del sector cultural, que han participat realitzant aportacions als diferents esborranys que s'han anat presentant, amb l'objectiu d'assolir el màxim consens possible.

El Govern, a més, ha aprovat un Reial Drecret-llei pel qual s'adapta el règim de la relació laboral de caràcter especial de les persones dedicades a les activitats artístiques, així com a les activitats tècnics i auxilars necessàries per al seu desenvolupament, i millorar així les condicions laborals del sector. Aquest Decret-llei inclou 4 novetats principals:

1. Creació del contracte laboral artístic de durada determinada.
Es tracta d'un contracte específic que s'adapta a la intermitència del'activitat artística. Cal especificar la causa de la temporalitat, les circumstàncies concretes que la justifiquen i el vincle necessari amb la durada prevista.

2. Adaptació i ampliació de la definició d'espectacle públic per tal d'incloure personal tècnic i auxiliar i actualitzar l'àmbit del sector
D'una banda s'amplia l'àmbit subjectiu del Reial Decret 1435/1985 per a incloure a les persones que desenvolupen activitats tècniques i auxiliars dins l'àmbit cultural. D'una altra banda s'amplia el mitjà o suport a través del qual les activitats poden arribar al públic en mitjans com ara teatre, cinema, ràdio, televisió, internet (inclosa la difusió a través d'streaming), instal·lacions esportives, places, circ, sales de festa, discoteques i en general qualsevol espai destinat a espectacles públics,

3. Reconeixement de l'excepcionalitat d'artistes, tècnics i auxiliars per a que no siguin penalitzats per contractes inferiors a 30 dies
Els contractes de menys de 30 dies realitzats sota la relació especial d'artistes i tècnics estaran exlosos d'efectuar la cotització adicional per tal de protegir i reconèixer així l'especificitat que caracteritza el sector.

4. Adequació de les quotes d'autònoms per a artistes amb ingressos inferiors a 3.000€
Es preveu un desenvolupament normatiu per al tractament singular en la cotització del règim de treballadors autònoms per a artistes amb ingressos anuals inferiors a 3.000€, amb la idea de reforçar la protecció social d'un col·lectiu que s'ha vist en una situació crítica acomodant aquestes mesures a les pròpies característiques del sector.

La Comissió Interministerioal per al desenvolupament de l'Estatut de l'Artista està composta pels Ministeris de Cultura i Esport, Treball i Economia Social, Inclusió Seguretat Social i Migracions, Hisenda i Funció Pública, Educació i Formació Professional, Presidència i Universitats. En aquests sis mesos des de la constitució de la Comissió, els 7 ministerios han aconseguit acords relatius a dues terceres parts de les mesures reals incloses a l'informe de la Subcomissió per a l'elaboració de l'Estatut de l'Artista que el Congrés dels Diputats van aprovar el 2018. L'informe estableix 57 mesures concretes i 17 recomanacions de caràcter general. D'aquestes 57 mesures, 38 estan ja acordades amb els Ministeris competets o a la taula de negociació. En aquest temps els grups de treball han celebrat un total de 27 reunions on també han participat associacions i representants del sector cultural.

Tags: