NORMATIVA D'US DEL SITE

Normativa d'uso de gestiocultural.org

NORMATIVA D'US DEL SITE

Normativa d'uso de gestiocultural.org
1ª. Objecte de les condicions generals d'ús:

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya ofereix aquest portal subjecte a les presents Condicions d'Ús.

• Les presents Condicions Generals d'Ús regulen el règim de visita i utilització dels continguts del portal gestiocultural.org .Aquestes condicions generals no exclouen la possibilitat que certes informacions o utilitats ofertes per mitjà de la pàgina web de Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya (situada en URL www.gestiocultural.org) se sotmetin a unes condicions especials d'ús, les quals, en tot cas, podran ser consultades per l'Usuari abans de la seva activació. L'Usuari que accedeixi a la seva informació, contingut o notícies accepta voluntària i inequívocament el contingut de les presents condicions d'utilització. Si no està d'acord amb el contingut de les presents condicions generals d'utilització, haurà d'abstenir-se de navegar pel present portal, abandonant-ho en aquest mateix moment.

2ª. Prestacions i contingut del portal Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya:

1.Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya pretén informar als usuaris del portal sobre la seva Organització i les seves Activitats , per a això ofereix a través de la pàgina web les prestacions, informacions i facilitats complementàries a l'Usuari que es detallen a continuació:

a. Accés a la informació sobre l'Associació.
b. Accés als serveis que ofereix l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.
c. Accés als Productes que ofereix l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.
d. Accés a les activitats realitzades per l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.
e. Accés als Calendaris d'activitats realitzades per l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.
f. Accés al Blog / Ultimes Notícies de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.
g. Accés a la informació de les persones associales a l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya
i. Accés a la contractació de serveis i productes de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya

2.A fi de dotar a l'Usuari del suport que si escau pugui precisar l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya proporciona un detall de les seves oficines / Head office, així com dels diferents mitjans de contacte.

3. Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya podrà, en un futur, proporcionar a l'Usuari nous continguts, informacions o facilitats addicionals.

3ª. Responsabilitat pel procés i ús dels continguts en Internet:

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de les dades, programes, informacions o opinions, qualsevol que sigui l'origen, que circulin per la seva xarxa o per les xarxes a les quals l'Usuari pugui accedir a través del portal gestiocultural.org. L'Usuari accepta expressament deixar exempt a Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya de qualsevol responsabilitat relacionada amb el portal gestiocultural.org

• L'Usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a dites contingudes així com de la seva reproducció o difusió.

• Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya no serà responsable de les infraccions de qualsevol Usuari que afectin als drets d'un altre Usuari de Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, o de tercers, incloent els drets de copyright, marques, patents, informació confidencial i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial.

4ª. Responsabilitat per l'ús d'enllaços a través del portal de gestiocultural.org:

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya no serà responsable ni de la disponibilitat tècnica ni dels continguts de les pàgines web a les quals el Client accedeixi per mitjà d'un enllaç ("link") inclòs al portal gestiocultural.org. El portal gestiocultural.org pot contenir vincles a altres pàgines web, en què les pràctiques d'informació i condicions d'ús poden ser diferents de les de Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya. Per això, els usuaris hauran de consultar les notificacions de privadesa de les altres pàgines a les quals accedeixin; ja que Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya no coneix, controla, vigila o fa propis els continguts de les mateixes i, per tant, no es fa responsable de la informació subministrada o recollida per aquests tercers, excloent expressament qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar-se de l'accés a les pàgines o continguts que enllacin directament des de gestiocultural.org.

Per tant, Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que s'inclogui fos d'aquest lloc web i no gestionada per Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya.

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya no serà responsable dels danys causats a l'Usuari per la consulta o ús dels continguts o informacions oferts per una pàgina web l'accés de la qual s'hagi produït per mitjà d'un enllaç inclòs al portal gestiocultural.org.

• Ús de tecnologia cookie : Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya es reserva el dret d'utilització de les denominades cookies o arxius similars, en qualsevol tipus d'utilització del portal. No obstant això, les cookies utilitzades s'associen únicament amb usuaris anònims i les seves terminals, sense proporcionar referències que permetin deduir dades personals de l'usuari. Així mateix, en relació a quant antecedeix, Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya . li informa sobre el fet que la majoria dels browsers a la xarxa, permeten als usuaris esborrar les cookies del disc dur del seu ordinador, bloquejar-les o rebre un missatge abans de gravar una.

• Xarxes Socials : Aquest portal podrà fer-se ressò de tots els continguts publicats a la web a través de xarxes socials o pàgines web de tercers sempre que s'indiqui la font d'origen de la notícia.

5ª. Propietat Intel·lectual i Industrial:

• L'Usuari reconeix que els elements i utilitats integrats dins del portal gestiocultural.org estan protegits per la legislació sobre drets d'autor i que lus drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els mateixos corresponen a Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya. En conseqüència, l'Usuari es compromet a respectar els termes i condicions establerts per les presents Condicions Generals d'Ús, sent l'únic responsable del seu incompliment enfront de Tercers.

• L'Usuari reconeix que la reproducció, modificació, distribució, comercialització, descompilación, desencadellat, utilització de tècniques d'enginyeria inversa o de qualsevol altre mitjà per obtenir el codi font de la barra, transformació o publicació de qualsevol resultat de proves de referències no autoritzades de qualsevol dels elements i utilitats integrades dins del portal gestiocultural.org constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya , obligant-se, en conseqüència, a no realitzar cap de les accions esmentades.

• El títol i els drets de propietat sobre el portal gestiocultural.org seran en tot caso titularitat de Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, de tal forma que l'Usuari es compromet a no suprimir o alterar qualsevol signe distintiu utilitzat com a marca o nom comercial ( gràfic, logotip, etc.), element protegit pel dret d'autor o altres avisos, llegendes, símbols o etiquetes de Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya que apareguin al portal gestiocultural.org.

• L'Usuari s'obliga a no utilitzar les facilitats i informacions del portal Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya per realitzar o suggerir activitats prohibides per la llei o per intentar atreure als Usuari cap a altres organitzacions.

• L'Usuari s'abstindrà de dur a terme qualsevol conducta en l'ús del portal gestiocultural.org que atempti contra els drets de propietat intel·lectual o industrial de Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya o de tercers, o que vulneri o transgreda l'honor, la intimitat personal o familiar o la imatge de tercers, o que siguin il·lícits o atemptin a la moralitat, i deixarà en tot cas indemne a Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya enfront de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial que es present enfront d'ella com a conseqüència d'aquest ús.

• L'Usuari s'abstindrà de dur a terme per mitjà de l'ús del portal gestiocultural.org qualsevol destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics pertanyents a Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya o a tercers, així com d'introduir o difondre a la Xarxa programes, virus, applets, controls Activi X o qualsevol instrument o dispositiu físic o electrònic que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració a la Xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers. Igualment, queda expressament prohibida qualsevol tipus d'activitat o pràctica que transgreda els principis de bona conducta acceptats generalment entre els usuaris d'Internet.

• Totes les imatges i videos que apareixen publicades al portal gestiocultural.org són de la seva única propietat, sent Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya el titular dels Drets d'Imatge. Qualsevol utilització d'aquestes imatges i/o videos haurà de ser sol·licitada a Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya al carrer C/ Mandri Nº 21, 6º 2ª, C.P. 08023 de Barcelona o al correu comunicacio@gestiocultural.com

6ª. Responsabilitat de Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya pel funcionament del portal gestiocultural.org :

• Tampoc Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya serà responsable de l'inadequat funcionament del portal gestiocultural.org si això obeeix a labors de manteniment, a incidències que afectin a operadors internacionals, a una defectuosa configuració dels equips de l'Usuari o a la seva insuficient capacitat per suportar els sistemes informàtics indispensables per poder fer ús del servei.

7ª. Modificacions:

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya es reserva el dret a modificar unilateralment i a qualsevol moment, sense previ avís, la presentació i contingut del lloc web, les seves informacions i prestacions, i les condicions generals d'ús. Aquestes modificacions seran per millorar la pàgina, millorant simultàniament les informacions ofertes a l'usuari. Puix que antecedeix, Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya li prega encaridament que procedeixi a la revisió i comprovació de les condicions generals d'ús, cadascuna de les vegades que accedeixi a la web, sent de la seva pròpia responsabilitat el no fer-ho i suposant això que, així i tot, accepta tàcitament el contingut de les mateixes.

• En el supòsit d'haver-hi anunciants, aquests no podran accedir en cap cas directament, sense el consentiment exprés de l'Usuari per a cada ocasió, a les seves dades personals. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat, sent Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya un mer difusor de la mateixa.

8ª. Resolució i/o cancel·lació:

Si bé, en principi, la durada d'aquest portal és indeterminada, Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya , es reserva el dret de cancel·lar unilateralment qualsevol dels continguts, informacions o utilitats incorporades al portal gestiocultural.org decisió hagi de ser comunicada amb antelació als usuaris.

9ª. Comunicacions:

Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya podrà dirigir a l'Usuari les seves comunicacions bé per correu postal, correu electrònic o divulgació pública de les mateixes per qualsevol mitjà de difusió. D'igual forma, l'Usuari podrà dirigir les seves comunicacions a Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya per mitjà de correu postal, dirigit al domicili social de la companyia, Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya C/ Montealegre Nº 7, C.P. 08001 Barcelona) o al correu electrònic : comunicacio@gestiocultural.org

10ª. Llei aplicable i resolució de conflictes:

Serà aplicable a les presents Condicions la legislació espanyola. Les presents condicions generals d'ús es regeixen per les Lleis Espanyoles. Qualsevol controvèrsia en relació amb el lloc web de www.gestiocultural.org se substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.